ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Το Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκερασιάς, των Νικολάου Π. Σωκράτους και Σωτήρη Γ. Αλεξόπουλου (Μέρος Α΄)Αφιερώνεται στους διδασκάλους που έγραψαν τα Χρονικά (Ηλία Ρούσκα, Βασίλειο Πολύζο και Ιωάννα Τρίγκα)

Δημοσιεύεται εδώ μία ιστορική αναδρομή για την ίδρυση και λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκερασιάς (Εικ.1). Ως πηγή χρησιμοποιήθηκε το «ΒΙΒΛΙΟΝ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ». Πρόκειται για τετράδιο 36 αριθμημένων σελίδων και γαλάζιου εξωφύλλου (Εικ.2). Παραχωρήθηκε ευγενώς για δημοσίευση από την κα Χριστίνα Χάδου, την οποία και ευχαριστούμε θερμά.
Το βιβλίο άρχισε να τηρεί ο δάσκαλος Ηλίας Ρούσκας κάνοντας μία ιστορική ανασκόπηση για τη λειτουργία του Σχολείου από τον 19ο αι. στο Τσερνοβίτι (Εικ.3). Στη συνέχεια περιγράφονται η μετεγκατάσταση στη Βαλσέρα (σημερινή Παλαιοκερασιά), η προσωρινή στέγαση του σχολείου, οι μεταβολές του μαθητικού πληθυσμού, οι άοκνες προσπάθειες για το κτίσιμο του σημερινού Δημοτικού Σχολείου και τα εγκαίνια του κτιρίου (Εικ.5αβ,6).
Από τις 9 Ιανουαρίου 1960 την τήρηση του βιβλίου συνέχισε ο δάσκαλος Βασίλειος Πολύζος (Εικ.7αβ,8). Μετά την εγκατάσταση στο νέο κτίριο οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη δημιουργία τουαλετών σχολικού κήπου, μαγειρείου για την παροχή συσσιτίου στους μαθητές κ.ά..
Τέλος για πρώτη και τελευταία φορά το βιβλίο τηρήθηκε  από τη δασκάλα Ιωάννα Τρίγκα το σχολικό έτος 1965-66 (Εικ.8,9). Άγνωστο είναι, αν υπάρχει άλλο βιβλίο, το οποίο συνεχίζει την περιγραφή των χρονικών του Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκερασιάς.
Πραγματοποιήθηκε η όσο το δυνατόν πιστή μεταγραφή και παράθεση του κειμένου. Το σημείο / σημαίνει αλλαγή στίχου του χειρογράφου κειμένου. Μέσα σε αγκύλες με πλάγια γραφή συμπληρώνονται οι συγκοπτόμενες λέξεις για την πληρέστερη κατανόηση. Ακολουθούν υποσημειώσεις με επεξήγηση κάποιων λέξεων ή όρων προς διευκόλυνση του αναγνώστη.
Ακολουθεί το κείμενο του βιβλίου:


ΒΙΒΛΙΟΝ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ

-1-
Επειδή σπουδαία γεγονότα κ[αι] πολύτιμα στοιχεία σχέσιν έχοντα/
με την ζωήν του σχολείου εξαλείφονται υπό του πανδαμάτορος/
χρόνου διά τούτο εν τω υπ’ εμέ σχολείω τηρείται από σήμερον/
το παρόν βιβλίον υπό τον τίτλον/

«Χρονικά Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκερασιάς»/

Εν Ταις σελίσι του βιβλίου τούτου θα καταχωρήται επιμελώς/
Πάν γεγονός σχέσιν έχον με την ζωήν κ[αι] δράσιν του Σχολείου/
Επειδή το χωρίον Παλαιοκερασιά οικοδομείται εν τη τοποθεσία/
Βαλσιέρα απέχουσα του Παλαιού Οικισμού περίπου 8 χιλ[ιόμετρα]/
κρίνω σκόπιμον να καταχωρηθή εν πρώτοις η Ιστορία/
του εν τω Παλαιώ Οικισμώ λειτουργήσαντος σχολείου./
Εκ των κατοίκων της Κοινότητος Παλαιοκερασιάς ήντλησα/
Πληροφορίας τινας αίτινες υπήρξαν ταυτόσημοι ως προς την/
δημιουργίαν κ[αι] ίδρυσιν του Σχολείου.-/
Το σχολείον Παλαιοκερασιάς ελειτούργησεν ως κρυφόν σχολείον μέχρι κ[αι]
του/
έτους 1897 καθ’ όσον το χωρίον έκειτο εγγύς της Μεθοριακής/
Γραμμής της Όθρυος. Μετά τον πόλεμον του 1897 Το σχολείον/
ελειτούργησεν ως ιδιωτικόν μέχρι και του Σχολ[ικού] Έτους 1921-1922/
Οι κατά τα ως άνω έτη υπηρετήσαντες διδ[άσκα]λοι απεκαλούντο/
Γραμματοδιδάσκαλοι[1] κ[αι] είχον ελαχίστην μόρφωσιν.-/
Ως χρονολογία ιδρύσεως του Ι[μονοταξίου]/ξίου Δημοτικού Σχολείου/
φέρεται το σχολ[ικόν] έτος 1922-23.-/
Διδακτήριον. Ως διδακτήριον εχρησίμευσε εν κτίριον/
όπερ το πρώτον εχρησιμοποιείτο ως στρατών.-/
Η εν λόγω οικοδομή δια της συνεισφοράς των κατοίκων αφ’ ενός/
κ[αι] αφ’ ετέρου δια της χορηγηθείσης κρατικής αρωγής κατά το/

-2-
έτος 1927-28 διηρρυθμίσθη καταλλήλως και ούτω καθίστατο/
συγχρονισμένον εκπληρούν τους κανόνας της υγιεινής.-/
Το Διδακτήριον του Παλαιού οικισμού κατά την διάρκειαν/
του συμμοριτισμού[2] υπέστη Πλείστας καταστροφάς.-/
Οι ειδεχθείς κακούργοι αφήρεσαν τας Θύρας κ[αι] τα παράθυρα/
κ[αι] ακολούθως τα έθεσαν εις το πύρ.-/
Σήμερον υφίσταται μόνον η Τοιχοποιΐα κ[αι] η στέγη μάλλον/
κατεστραμμένη./
Οι κατ’ έτη υπηρετήσαντες διδάσκαλοι.-/
1922-23       Κλεφτοδήμος Αλέξανδρος. Παρασκευάς Μπακάρας/
1923-24       Σαρρής Παναγιώτης./
1924-25       Λάζος Λουκάς/
1925-26…1929-30           Γεροθανάσης Νικόλαος/
1930-31                 Λουκάς Ράπτης/
1931-32…1947      Χάδος Απόστολος./

Β΄ Το Σχολείον εν τω νέω Οικισμώ Βαλσιέρα/
Οι κάτοικοι του Χωρίου κατά την συμμοριακήν Περίοδον εξεκένωσαν/
το Χωρίον κ[αι] εγκατεστάθησαν εις διάφορα κέντρα δι’ ασφάλειαν./
Άμα τω τερματισμώ του συμμοριτοπολέμου (1949) oι κάτοικοι
Παλ[αιοκερα]σιάς /
συνεκεντρώθησαν εις την Θέσιν Βαλσιέρα Κοινότητος Παλαιοκερασιάς
πέριξ της /
οποίας κείνται άπαντα τα ελαιοκτήματά των κ[αι] απεφάνθησαν
να εγκαταλείψουν/
τον Παλαιόν οικισμόν διότι αι πλείσται των οικιών είχον πυρποληθή
ή καταρρεύσει/
και να οικοδομήσουν νέον τοιούτον εις την αυτήν ως άνω
πλεονεκτικήν Θέσιν.-/
Κατεσκεύασαν προχείρους καλύβας κ[αι] προέβησαν εις την διανομήν οικοπέδων/
κ[αι] ήρξαντο οικοδομείν.-/
Σχολ. έτος 1949-50 Το σχολείον κατά το έτος τούτο εστεγάσθη εις τινα/

-3-
καλύβην και ελειτούργει με τον διδάσκαλον Χάδον Απόστολον/
Ο Διδάσκαλος[3] ούτος τα μέγιστα πεπαιδευμένος κ[αι] φιλόπονος/
εκφωνών Πανηγυρικόν λόγον την 30ην Ιανουαρίου εορτήν των 3ων /
Ιεραρχών απεβίωσεν αιφνιδίως κρατών εις χείρας του το χειρόγραφον.-/
Οι κάτοικοι προσέλαβον Ιδιωτικόν δ[ιδάσκα]λον διά το υπόλοιπον/
Χρονικόν διάστημα Τα αποτελέσματα του σχολ[ικού] έτους τούτου/
εξέδωκεν ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Αχλαδίου./
Σχολ[ικόν]. έτος 1950-51 Η ιδία ως άνω καλύβη εχρησίμευσε/
και πάλιν ως στέγη του Σχολείου.-/
Δημ[οδιδάσκα]/λος[4] Θεοδωρόπουλος Ιωάννης (εν αποσπάσει)./
Σχολ[ικόν]. έτος 1951-52 Η στέγασις του σχολείου εγένετο εις την/
οικίαν του κου Καράμπα Ιωάννου παραχωρηθείσα υπ’ αυτού δι’ έν έτος./
Δημ[οδιδάσκα]/λος Ρούσκας Ηλίας. Εγγραφέντες μαθηταί 98./
Εξετασθέντες 95.-/
Κατεσκευάσθη σχολική βιβλιοθήκη διαστάσεων 1,75Χ1,25Χ0,4./
Ετοποθετήθησαν εν αυτή 16 βιβλία κ[αι] το αρχείον του Σχολείου./
Εγένετο η προμήθεια (100) κιλών αγκαθωτού σύρματος διά την περίφραξιν/
του Σχολ[ικού] γηπέδου εκτάσεως 4.000 τ.μ.. Επίσης δι’ ενεργειών της/
Σχολ[ικής] εφορείας[5] ελάβομεν υπό της Τεχνικής υπηρεσίας Υπουργείου Παιδείας/
το εκπονηθέν σχέδιον του Δ[ιτα]/ξίου Δημ[οτικού] Σχολείου.-/
Σχολ[ικόν]. έτος 1952-53. Το Σχολείον στεγάζεται εις την οικίαν/
του Αποστόλου Ζήση, Δημ[οδιδάσκα]/λος Ρούσκας Ηλίας./
Εγγεγραμμένοι μαθηταί 102 εξετασθέντες 95/
Κατά το έτος τούτο εγένετο η περίφραξις του Σχολικού γηπέδου/
Εφυτεύθησαν περίπου Διακόσια πεύκα και άλλα/
καλλωπιστικά δένδρα.-Εκαλλιεργήθησαν Επιστημονικά/

-4-
τα εντός του γηπέδου ευρισκόμενα Ελαιόδενδρα.-/
Ευθύς ως πραγματοποιηθή η ύδρευσις του χωρίου Θέλομεν/
εναποθηκεύση το πλεονάζον ύδωρ κ[αι] ακολούθως θα ιδρύσωμεν/
σχολικόν κήπον[6] Χρησιμοποιούντες προς τούτο το ήμισυ της/
εκτάσεως του σχολικού γηπέδου. Καταβάλλονται/
Προσπάθειαι διά την συγκέντρωσιν των υλικών διά την ανέγερσιν/
του Δ[ιδακτη]/ρίου.-/
                                                          Εν Παλαιοκερασιά τη 31-3-1953.-/
                             Ο Διευθυντής/
                             Η[λίας].Ρούσκας/
                                            


Σχολικόν έτος 1953-54./
Στέγασις Σχολείου: Το σχολείον εστεγάσθη εις το ισόγειον της/
οικίας του κ.Γ[εωργίου] Σκιαδά./
Δημ[οδιδάσκα]/λος Ρούσκας Ηλίας./
Εγγραφέντες μαθηταί 101 εξετασθέντες 88 αποσυρθέντες 12/
μετεγγραφέντες 1           Απολυθέντες 11./
Εξοπλισμός Σχολείου: Παρελήφθησαν 5 καινουργή θρανία/

Σχολική Εφορεία. Τον Σ[επτέμ]βριον του 1953 διωρίσθησαν ως μέλη/
της Σχολ[ικής] εφορείας δυνάμει της υπ’ αριθ[μόν].     αποφ. της Νομαρχίας/
ο Ι[ωάννης] Καράμπας κ[αι] ο Κων[σταντί]/νος Καρανάσιος./
Συγκέντρωσις Υλικών δι’ ανέγερσιν Δ[ιδακτη]ρίου/
Από του Σχολικού τούτου έτους άρχεται η συγκέντρωσις/
υλικών δι’ ανέγερσιν Δ[ιδακτη]ρίου. Η Σχολική εφορεία προεκήρυξε/

-5-
μειοδοτικόν διαγωνισμόν διά την εξόρυξιν 250 κ[υβικών]. μ[έτρων]. πέτρας./
Η δημοπρασία εγένετο την 18ην Απριλίου, μη προσελθόντων/
μειοδοτών προεκήρυξε διαγωνισμόν διά την 9ην Μαΐου 1954/
διά ποσότητα 220 μ3 άνευ γωνιολίθων[7]. Γεννηθείσης της/
δημοπρασίας την 9ην Μαΐου προσήλθον οι Αθαν[άσιος]. Σκιαδάς/
και Δ[ημήτριος]. Χάδος. Ο μεν Σκιαδάς προσέφερεν το ποσόν των 14,90 δρχ./
δι’ έκαστον μ3 ο δε Χάδος Δ[ημήτριος]. το ποσόν των 15 δρχ. κατά μ3./
Η Σχολική Εφορεία κατεκύρωσε την δημοπρασίαν/
επ’ ονόματι του Χάδου Δημ[ητρίου]. καθ’ όσον το λατομείον του/
έκειτο εγγύτερον του Σχ[ολικού]. γηπέδου./
Η Νομαρχία Φθιώτιδος διά της υπ’ αριθ[μόν]. 16044/22-6-54 αποφάσεώς της/
Εγκρίνει τα πρακτικά επ’ ονόματι του Αθ[ανασίου]. Σκιαδά/
συνηγορεί όμως και υπέρ της εγκρίσεως των πρακτικών επ’ ονό-/
ματι του Χάδου Δημ[ητρίου]. εάν ούτος ήθελεν αποδεχθή την/
μείωσιν της προσφερθείσης τιμής των 15,00 δρχ. εις 14,90 ανά/
μ3 . επί τω λόγω ότι το λατομείον τούτου κείται εγγύτερον του/
Σχολ[ικού]. γηπέδου. Η Σχολική Εφορεία ανέθεσε την εξόρυξιν εις/
τον Δημ[ήτριον]. Χάδον. Δαπανά το ποσόν των 3.300 δρχ. δι’ αξίαν πέτρας./

Σχολικόν έτος 1954-55
Στέγασις Σχολείου: Το σχολείον εστεγάσθη εις το Ισόγειον της/
Οικίας του Γεωργίου Σκιαδά. Συνήφθη το υπ’ 10262/1-12-54 Συμβόλαιον/
μεταξύ Οικ[ονομικής]. Εφορείας και Γ[εωργίου].Σκιαδά (Συμβολαιογραφείον Αθανασίου)./
Δημ[οδιδάσκα]λος Ρούσκας Ηλίας./
Εγγραφέντες μαθηταί 96. εξετασθέντες 95. Απολυθέντες 10./
Κατά το έτος τούτο ελειτούργησεν Ν[έα]. Σχολή. Ενεγράφησαν/
                                                                                                ./.-

-6-
45 μαθηταί εξητάσθησαν 42 κ[αι] απελύθησαν 11/

                   Πορεία Διδακτηριακής Εργασίας/
Η Σχολική Εφορεία ήρξατο την μεταφοράν της πέτρας ξοδεύσασα/
δρχ. 2.460 (διά την μεταφοράν 125 μ3)/
Διά του υπ’ αριθ. 1 πρακτικού της η Σχ[ολική]. Εφορεία αιτεί ατελή/
άδειαν διά την κατασκευήν ασβέστου./
Η Σχολ[ική]. Εφορεία προέβη εις την προμήθειαν 235 στατήρων/
ασβέστου (επιτοπίου κατασκευής) ουχί όμως καλής/
αποδοτικότητος. Διά του υπ’ αριθ[μόν]. 8/1955 Πρακτικού Η Σχολική/
Εφορεία Προκηρύσσει μειοδ[οτικόν] διαγωνισμόν δι’ ανάδειξιν μειοδότου/
κατασκευής των θεμελίων και του πρώτου Σενάζ[8]. Επί τη/
βάσει της υπαρ[χούσης]. 9 διακηρύξεως προσήλθον την 8ην Ιουνίου
1955 οι Χαρ. Μπαλαλής και ο Ηλίας Κουρούλης./
Η Σχ[ολική]. Εφορεία κατεκύρωσε την δημοπρασίαν επ’ ονόματι του Η[λία]./
Κουρούλη ως προσενεγκότος το ποσόν των 50 δρχ. κατά μ3 λιθοδομής/
και 164 κατά μ3 Σενάζ./
Η Νομαρχία Φθιώτιδος διά της υπ’ αριθ[μόν]. 6740 αποφάσεώς της/
στηριζομένη εις την υπ’ αριθ[μόν] 76381/8-7-55 Δ[ιατα]/γής του Σ[εβαστού] Υπουργείου/
Παιδείας. ανέστειλεν τας εκτελέσεις εργασιών διά παλαιών αρχιτεκτονι-/
κών μελετών. Επειδή οι τελευταίοι σεισμοί επιβάλλουν την/
αναμόρφωσιν του Σεισμολογικού Χάρτου της Χώρας. και ως εκ τούτου/
αι διενεργηθείσαι δημοπρασίαι αναστέλλονται.-/
Εγένετο χάραξις Σχολείου επί τη βάσει του/
κατά παρέκκλισιν εκπονηθέντος σχεδίου.-/
                                                                   ./.-

-7-
Σχολικόν έτος 1955-56/
Στέγασις Σχολείου. Το σχολείον εστεγάσθη εις την Οικίαν/
του Γ[εωργίου].Σκιαδά συναφθέντος προς τούτο του υπ’ αριθ[μόν].
9600/17-2-56 Συμβολαίου/
μεταξύ Οικ[ονομικής]. Εφορίας Φθ[ιώτι]/δος και Σκιαδά Γ[εωργίου]. δι’ εκμίσθωσιν/
του ισογείου αντί 400 δρχ. μηνιαίως και δια μίαν 3ετίαν.-/
(Συμβολαιογραφείον Αθανασίου).-/
Δημ[οδιδάσκα]/λος Ρούσκας Ηλίας./
Εγγραφέντες μαθηταί 91 εξετασθέντες 91 Απολυθέντες 13./
Ν[έα].Σχολή             »     25      »              18          »            8./
Σχ[ολική]. Εφορεία Ι[ωάννης]. Καράμπας Κ[ωνσταντίνος]. Καρανάσιος.-/
Πορεία διδακτηριακών εργασιών
Επειδή παρέστη ανάγκη συντάξεως νέας αντισεισμικής αρχ[ιτεκτονικής]. Μελέτης/
υπεβλήθη η υπ’ αριθ[μόν]. 4/26-3-56 αναφορά προς το Σ[εβαστ]ον
Υπουργείον/
Δ[εύθυ]/νσιν Τεχν[ικών]. Υπηρεσιών ήτις διεβιβάσθη διά του υπ’ αριθ[μόν]. 880/4-459/
Εγγράφου του Κ[υρί]ου Επιθεωρητού (διά την σύνταξιν αντισεισμικής/
μελέτης κ[αι] την ψήφισιν αναλόγου πιστώσεως διά την ανέγερσιν/
δ[ιδακτη]/ρίου.)/
Την 12-4-1956 διά του υπ’ αριθ[μόν]. 5 εγγράφου επιστρέφω την/
κατά την 21-11-1951 συνταχθείσαν αρχιτ[εκτονικήν]. Μελέτην υπό του Σ[εβαστ]ου/
Υπουργείου (Δ[ιεύθυν]/σις Τεχ[νικών]. Υπηρεσιών) καθ’ όσον αύτη/
ήτο συτεταγμένη κατά παρέκκλισιν των κειμένων νόμων./
Σκοπός επιστροφής η ακύρωσις ταύτης κ[αι] εκπόνησις νέας αντισεισμικής/
μελέτης. Το Σ[εβαστ]ον υπουργείον κ[αι] δι’ ενεργειών του αξιοτίμου/
Γ[εωργίου]. Πλατή συντάσσει αντισεισμικήν αρχιτεκτονικήν μελέτην/
του 2/ξίου διδακτηρίου Παλ[αιοκερα]/σιάς Προϋπολογισμόν κ.λ.π διά/
την κατασκευήν της τοιχοποιΐας του δ[ιδακτη]/ρίου. Αποστέλλει ταύτα/
                                                                                                ./.

-8-
διά του υπ’ αριθ[μόν]. 28-6-56 Διαβιβ[αστικού]. Εγγράφου/
Την 7ην Φ/βρίου 1956 κατεστράφησαν τα ελ[αιόδεν]/δρα υπό παγετού/
Σχολικόν έτος 1956-57/
1)Στέγασις Σχολείου εις Οικίαν Γ[εωργίου]. Σκιαδά./
2)Εγγραφέντες μαθηταί 81 φοιτήσαντες 81 απολυθέντες 18/
Ν[έα] Σχολή          »     25         »           25             »       17/
Ήδη ο αριθμός των μαθητών κατήλθεν και δεν/
παρίσταται ανάγκη επαναλειτουργίας της Ν[έας]. Σχολής./
Δ[ημοδιδάσκα]/λος Ρούσκας Ηλίας./
Πορεία διαδακτηριακής Εργασίας/
Η Σχολ[ική]. Εφορεία προέβη εις μειοδ[οτικόν]. διαγωνισμόν διά την κατασκευήν/
των θεμελίων επί τη βάσει της νέας μελέτης. Δημοσιευθείσης/
της σχετ[ικής]. διακηρύξεως κ[αι] εγκριθείσης υπό της Σ[εβαστ]ης Νομαρχίας/
Φθιώτιδος διά της υπ’ αριθμ[όν]. 32755/30-10-56./
Πραγματοποιηθείσης της Σχετικής δημοπρασίας ανεκηρύχθη/
μειοδότης ο κτίστης Ηλίας Κουρούλης κάτοικος Παλ[αιοκερα]/σιάς. Η Νομαρχία/
Φθιώτιδος διά της υπ’ αριθ[μόν]. 35612 αποφάσεως κατεκύρωσε τα πρακτικά/
της διενεργ[ηθείσης]. δημοπρασίας επ’ ονόματι του Η.Κουρούλη./
Την 29ην Ν[οεμ]/βρίου εγένετο η εγκατάστασις του ως άνω εργολάβου/
υπό του αρμοδίου επιβλέποντος μηχαν[ικού]. Αθαν[ασίου]. Γαρδικιώτου./
Την 1ην Δ[εκεμ]/βρίου 1956 ετέθη ο θεμέλιος λίθος κ[αι] εψάλη/
ο αγιασμός. Παρέστησαν οι μαθηταί κ[αι] 2-3 εκ των κατοίκων./
Ουδείς έδειξεν διαφέρον διά την θυσίαν ζώου τινός κατά/
τα επικρατούντα έθιμα./
Διά την μεταφοράν άμμου εδαπανήθησαν 2.775 δρχ./
-9-
                                                                           Εκ μεταφοράς 2.775/
διά την αξίαν σιμέντου κ[αι] μεταφοράν τούτου            …4.160/
                                                                                                       500/
          πέτρες                            Δρχ………………………………....800/
                             Σύνολον………………  …………..Δρχ. 8.235/

Διά την διάνοιξιν εσωτ[ερικών] θεμελίων……………………Δρχ.90.-/
Συμ[π]ληρωματικά υλικά - σιμέντο πέτρα……………………  1.370/
Η θεμελίωσις του διδακτηρίου επερατώθη την 15ην/
Φεβρουαρίου. Ο μηχανικός ελθών κατά τας αρχάς/
του μηνός Μαρτίου 1957 προέβη εις την επιμέτρησιν/
της τοιχοποιΐας θεμελίων. Η θεμελίωσις ανήλθεν εις/
145,90 μ3 ο δε λογαριασμός ως προς το τεχνικόν/
μόνον μέρος δρχ. 8.024,50. απεδόθησαν εις εργολάβον/
7.600 δρχ. (την 12-3-57) κ[αι] εναπομένει ως εγγύησις/
το ποσόν των 424,50.-/

Κατά μήνα Μάϊον 1957 δαπανάται το ποσόν των δρχ. 825/
διά την μεταφοράν Πέτρας……………………………………/
…………………………………………………………………..
Κατά το έτος τούτο παρετάθη το οικ[ονομικόν] έτος 55-56 μέχρι τέλος Ι[ανου]αρίου/
αντί της/
1ης Ιανουαρίου 1957. Το οικ[ονομικόν]. έτος θα συμφωνεί με το
ημερολογιακόν/
τοιούτον.-/

…………………………………………………………………/


./.
…………………………………………………………………/

-10-
          Σχολικόν έτος 1957-58.-/
1.Στέγασις Σχολείου : Εις οικίαν Γ[εωργίου]. Σκιαδά./
2.Δημ[οδιδάσκα]/λος Ρούσκας Ηλίας./
Εγγραφέντες μαθηταί. 78 Φοιτήσαντες 76. Απολυθέντες 17./
Εξοπλισμός Σχολείου : τον Ιούνιον 1958 παρελήφθησαν (6) θρανία/

Σχολ[ική]. Εφορεία. Γ[εώργιος] Αλεξόπουλος  . Π[αναγιώτης] Στάμος.-/
Κατά Μάρτιον 1958 το Νομαρχιακόν Συμβούλιον/
Εχορήγησεν το ποσόν των 70.000 δρχ. διά την ανέγερσιν/
του δ[ιδακτη]/ρίου. Η Σχολική Εφορεία διά της υπ’ αριθ[μόν]. 2/6-4-58/
Πράξεως της προκηρύσσει μειοδ[οτικόν]. διαγωνισμόν διά την 27-4-58/
Προς ανάδειξιν εργολάβου αντισεισμικής δομήσεως του/
δ[ιδακτη]/ρίου ήτις ενεκρίθη διά της υπ’ αριθ[μόν]. 15685/15-4-58
αποφάσεως/
της Σ[εβαστ]ης Νομαρχίας./
Διενεργηθέντος διαγωνισμού προς ανάδειξιν εργολάβου/
την 27-4-58 προσήλθεν ο Δημ[ήτριος]. Λαΐνας εμπειροτέχνης/
όστις συνεπλήρωσεν τιμολόγιον με συνολικόν ποσόν προσφοράς/
74.105,64 δρχ. Η δημοπρασία διά της υπ’ αριθ[μόν] 20423 αποφάσεως/
της Σ[εβαστ]ης Νομαρχίας κατεκυρώθη επ’ ονόματι του Δ[ημητρίου]. Λαΐνα/
ως προσενεγκόντος το ποσόν των 74.605,64 δρχ./
Το Σ[τρατιωτικόν].Κ[έντρον].Έ[ργων?]. επί τη βάσει αναφοράς του
Δ[ιευθυ]ντού του Δημ[οτικού]. Σχολείου/
Παλ[αιοκερα]/σιάς εχορήγησεν όχημα διά την μεταφοράν άμμου./
Επραγματοποιήθησαν 7 διαδρομαί. καταστραφέντος του/
ελαστικού επισώτρου[9] απεχώρησεν.-/
Κατά μήνα Ιούλιον εγένετο ανακατανομή/

-11-
των Χρημάτων υπό του Νομαρχιακού Συμβουλίου./
Κατά την ανακατανομήν ταύτην περιέκοψαν/
Το ποσόν των 70.000 δρχ. Επραγματοποιήθησαν/
υπό του δ[ιδασκά]λου Πλείσται όσαι παραστάσεις προς/
τους ηγήτορας κ[αι] πολιτικούς του Νομού και/
διεξετραγώδησα την απελπιστικήν οικονομικήν/
κατάστασιν των κατοίκων του χωρίου συνεπεία/
του τρομακτικού παγετού όστις καιρίως έπληξε/
την ελαιοκομίαν του χωρίου. Παρεκάλεσα δε τούτους/
όπως δείξουν πνεύμα κατανοήσεως.-/
                   Συνετάγη δε το εξής τηλεγράφημα./
                                      Νομάρχην Φθιώτιδος/
                                                          Λαμίαν/
Κάτοικοι Παλαιοκερασιάς υπό 115.000 νεκρών/
Ελαιοδένδρων πληροφορηθέντες περικοπήν/
Κονδυλίου αφορών ανέγερσιν διδακτηρίου/
ησθάνθησαν βαθυτάτην απαγοήτευσιν./
Κ[ύρι]ε Νομάρχα που έχετε εμφανή την εικόνα/
της Καταστροφής αποτρέψατε τυχούσαν ενέργειαν/
διότι το τοιούτον ήθελεν ενταφιάσει οριστικώς/
ηθικόν κατοίκων.-/
Μετά αλλεπαλήλων συνεδριάσεων του Ν[ομαρχια]/κού/
Συμβουλίου απεφασίσθη η χορήγησις του ποσού/
των 175.000 δρχ. εκδοθέντος του χρημ[ατικού]. Εντάλματος 228/58/
εισεπράχθη υπό του Σχ[ολικού]. Ταμείου το ποσόν των 171.500/
Την 14ην Αυγούστου υπε[β]λήθη αναφορά προς το Σ[εβαστ]ον υπουργείον/
παιδείας διά την σύνταξιν μελέτης. αποπερατώσεως του Δ[ιδακτη]ρίου/

-12-
                   Σχολ[ικόν] έτος 1958-59/
Στέγασις Σχολείου: Το σχολείον εστεγάσθη εις την οικίαν/
του κ[υρίου]. Σκιαδά Γεωργίου./
Δημ[οδιδάσκα]/λος Ρούσκας Ηλίας/
Εγγραφέντες μαθηταί 72 Φοιτήσαντες 72 Απολυθέντες (8)./
                   Διδακτηριακαί Εργασίαι/
Από τας 10 Σ[επτεμ]βρίου 1958 ήρξαντο αι εργασίαι ανεγέρσεως/
του διδακτηρίου επί τη βάσει της αντισεισμικής μελέτης./
Εργολάβος Δημήτριος Λαΐνας./
Χειρώνακτες[10] εργάτες προσελήφθησαν κάτοικοι Παλ[αιοκερα]/σιάς./
Οι χωρικοί εξετέλεσαν προσωπικήν εργασίαν κ[αι] επεμελήθησαν/
της ανεγέρσεως του Δ[ιδακτη]/ρίου./
Διά Πιστοποιήσεως του αρμοδίου επιβλέποντος μηχανικού/
(1ος Λογαριασμός) κατεβλήθησαν εις εργολάβον (40.000)./
Η Σχολική Εφορεία λαβούσα την μελέτην/
κουφωμάτων Στέγης κ.λ.π. προκηρύσσει διά του υπ’ αριθ[μόν]./
13/17-10-58 πρακτ[ικού] μειοδοτ[ικού]. Διαγωνισμού δι’ ενσφραγίστων/
Προσφορών διά την κατασκευήν Στέγης, κουφωμάτων/
κ.λ.π.. Εγκριθείσης της διενεργείας διά της υπ’ αριθ[μόν]./
36504 αποφάσεως της Σ[εβαστ]ης Νομαρχίας Φθιώτιδος εγένετο/
την 9-11-1958 η δημοπρασία εις ήν προσήλθον/
οι Εργολάβοι/
1)Ζαχαρίας Παπαζαχαρίου με ποσόν προσφοράς 96.712/
2)Β. Μιχαλόπουλος            »       »              »             92.621/
3)Η. Κωστής                      »       »              »             86.416/
4)Ε. Αθανάσογλου              »       »              »   …..    86.947,55/

-13-
Κατεκυρώθη επ’ ονόματι του Ηλία Κωστή υπό της Σ[εβαστ]ης Νομαρχίας/
Φθιώτιδος 40337/13-12-58./
Γενομένης Επιμετρήσεως των εργασιών του Λαΐνα εξήχθησαν/
αι κάτωθι εκτελεσθείσαι εργασίαι./
Λιθοδομαί
μ3
117,50Χ234
27495
Σκυροκονίαμα
μ3
   15,60Χ360
  5616
Ξυλότυποι
μ.
107,40Χ30
15732
Σιδηρούς οπλισμός
Κιλά: 2185Χ7,20
15732
Οπτοπλινθοδομαί[11]
Κιλά: 24,70Χ53
1909,1
Σύνολον
53374
Όφελος εργολάβου 26%
13877
Σύνολον
67251
Μείον κρατήσεις υπέρ έργου 6,2%
Δρχ. 4812,30
Σύνολον
62439,70

Εγένετο λογιστικόν λάθος εις βάρος του Σχολείου και/
αφηρέθησαν μόνον 1.317,30 ούτω ενώ ανήλθεν εις δρχ. 62.439,70/
αναγράφεται ότι ανήλθον εις δρχ. 65.893,70. Το λάθος ανέφερα/
και θα κρατηθή το ποσόν των 2.812,30 κατά την επιστροφήν/
των κρατήσεων. βάσει του 2ου Λογαριασμού ο Λαΐνας έλαβεν/
22.500 δρχ./
Την 30ην Δ[εκεμ]/βρίου 1958 υπεβλήθη η υπ’ αριθ[μόν]. 31 αναφορά/
της Σχολικής Εφορείας Προς την Νομαρχιακήν Υπηρεσίαν Φθιώτιδος/
διά την Σύνταξιν μελέτης πλήρους αποπερατώσεως του Δ[ιδακτη]/ρίου./
Τον Δ[εκέμ]/βριον 1958 κατεσκευάσθη η τοιχοποιΐα της βεράντας/
32 μ. με δαπάνην 3.265 δρχ. Αρ[ιθμός]. Πρακτικού 18/1918./
Κατά τας αρχάς Ιανουαρίου 1959 ήρξαντο αι εργασίαι/

-14-
Σκεπής-Στέγης-Κουφωμάτων κ.λ.π. υπό του ξυλουργού και/
υποεργολάβου Ευσταθίου Σάλτα./
Την 31ην Ιανουαρίου Εγένετο ο 1ος Λογαριασμός παρά του επιβλέποντος/
μηχανικού και Εμετρήθησαν 50.000 εις Εργολάβον και επί τη/
βάσει της υπ’ αριθ[μόν]. 3379 αποφάσ[εως] της Σ[εβαστ]/ης Νομαρχίας Φθιώτιδος/
Την 10ην Μαρτίου μετεφέρθησαν 10 αυτοκίνητα κροκάλων[12] διά την/
μπάζωσιν του Δ[ιδακτη]/ρίου./
Την 9ην Απριλίου εγένετο η επιμέτρησις των εργασιών κατασκευής/
Σκεπής-Στέγης κουφωμάτων κ.λ.π./
                                      Έχει δε ως εξής/


μ. προϋπολ.
εκτελεσθ.Χτιμή
Σύνολον
Στέγη ξύλινη
208
209,40Χ128
26803,20
Οροφή
164
163,30Χ100
1633,30
Επικεράμωσις
230
248,80Χ32
7961,60
Χαλικόδεμα
17
20,26Χ225
  4558,50
Υαλοστάσια
30
28,44Χ240
6825,60
Εξώθυραι
5
8,77Χ347
3043
Θύραι….
5,50
37,32Χ271
10113,70
Θύραι με κάσα δρόμ[ου]
22
24,40Χ317
1324,80
(Σύνολον)
77030,60
Ερ[γολαβικόν] Ποσοστόν 17%
13025,20

(Σύνολον)
90125,80
Υλικά Τιμολογίων
53-3-4-55
    682,50


152/12-3-59
622


85/19-2-55
168


(Σύνολον)
91598


Κράτησις
6528
Πληρωτέον ποσόν
1ος και 2ος Λογαριασμός
85000

-15-
κατεσκευάσθησαν εξώφυλλα των παραθύρων των γραφείων/
δαπάνη δρχ. 1.000.-/
Τον Ιούνιον κατεσκευάσθησαν:/
α) αι κλίμακες. Το χαλικόδεμα ωπλισμένον και μη της/
βεράντας συνολική δαπάνη δρχ. 6.700. κυβικά ΙΙ περίπου/
Την 23ην Ιουνίου 1959 Εχορηγήθησαν προς την Σχολικήν Εφορείαν/
υπό του Νομαρχιακού Ταμείου 25.000 δρχ.-./
Μη συνταχθείσης της μελέτης αποπερατώσεως του δ[ιδακτη]/ρίου υπεβλήθη/
η υπ’ αριθ[μόν]. 7/19-5-59 αναφορά προς το Σ[εβαστ]ον Υπουργείον Εθνικής/
Παιδείας κ[αι] θρησκευμάτων προς σύνταξιν μελέτης πλήρους απο-/
περατώσεως του Δ[ιδακτη]ρίου. Η Τεχνική υπηρεσία του υπουργείου/
συνέταξεν και απέστειλεν ταύτην συντόμως./
Προεκηρύχθη διαγωνισμός όστις διεξήχθη την 6ην Αυγούστου/
1959: Προσήλθον οι Βασίλειος Μιχαλόπουλος κ[αι] Κων[σταντί]/νος/
Μπούκας. Εμειοδότησεν ο Βασίλειος Μιχαλόπουλος.-/
Την 20ην Αυγούστου υπεβλήθη η υπ’ αριθ. 59 αναφορά ήτις/
διεβιβάσθη υπό του υπ’ αριθ. 2187 προς το Σ[εβαστ]όν υπουργείον Παιδείας/
Διά την χορήγησιν 22.500 δρχ. προς αποπεράτωσιν του Δ[ιδακτη]/ρίου.-/
                             Σχολικόν έτος 1959-60/
                             ……………. …. ………..
Στέγασις Σχολείου εις οικίαν Γεωργίου Σκιαδά./
Εγγραφέντες μαθηταί 68 + 2 αδήλωτοι 70.-/
  μετεγγραφέντες       1      υπόλοιπον 69.-/
Δημ[οδιδάσκα]/λος Ρούσκας Ηλίας.      εξετασθέντες <66>
Απολυθέντες <14,/
                             Διδακτηριακαί Εργασίαι./
Από της 10ης Σ[επτεμ]/βρίου 1959 ήρξαντο αι εργασίαι/
/
-16-
Αποπερατώσεως του Δ[ιδακτη]/ρίου. Ήτοι/
αμμοκονιάματα-Μωσαϊκά, υδροχρωματικά, ελαιοχρωματισμοί/
                                    Σχολική Εφορεία/
                             ……………. …. ………..
Διά του υπ’ αριθ[μόν]. ΙΙ Πρακτικού της Σχολικής Εφορείας/
Κατηρτίσθη η Σχολ[ική]. Εφορεία εις σώμα ως κάτωθι./
                   α)Πρόεδρος Ζήσης Απόστολος/
                   β)Ταμίας Χάδος Δημήτριος./

                             ……………. …. ………..
Το Π.Υ.Σ.Σ.Ε[13]. Φθιώτιδος διά του υπ’ αριθ[μόν]./
Πρακτικού του μεταθέτει τον διδ[άσκα]/λον Ρούσκαν Ηλίαν/
εις Αυλάκιον κ[αι] τοποθετεί Τον δημ[οδιδάσκα]/λον Πολύζον Βασίλειον/
Ο επιθεωρητής όμως αποσπά τον δημ[οδιδάσκα]/λον Ρούσκαν Ηλίαν/
Εις το Δημοτικόν Σχολείον Παλ[αιοκερα]/σιάς μέχρις αποπερατώσεως του/
Δ[ιδακτη]/ρίου./
                   Αι εργασίαι του διδακτηρίου επερατώθησαν/
την 20ην Ν[οεμβ]/ρίου. Την 21ην Ν[οεμβ]/ρίου μεταβάς εις Λαμίαν/
ο δημ[οδιδάσκα]/λος Ρούσκας Ηλίας παρεκάλεσεν τον/
Κ[ύρι]ον Νομάρχην όπως ορίσει τα εγκαίνια του Σχολείου/
Τα εγκαίνια ωρίσθησαν διά την 29ην Ν[οεμβ]/ρίου 1959.-/
Προσεκλήθησαν οι πολιτικοί του τόπου μας. Προϊστάμενοι/
υπηρεσιών κ.λ.π./
Την 25ην Ν[οεμβ]/ρίου Εγένετο η επιμέτρησις των Εργασιών του
δ[ιδακτη]/ρίου./
                                      Έχουν δε ως κάτωθι έναντι/
                   αι εκτελεσθείσαι Εργασίαι./
././
-17-


μ. προϋπολ.
εκτελεσθ.Χτιμή
ποσόν
Επιχρίσματα τριπλά
500
583,40Χ22,50
13137,70
Επιχρίσματα τριπλά
Επί δικτυωτού Ελ[άσμα]/τος
164
162,00Χ29
4669
Επιχρίσματα σπυρωτά
30
71Χ29
2076,40
Επιχρίσματα τραβιχτά
23
67,40Χ15
1011
Μωσαϊκή επίστρωσις δαπέδων
176
245,90Χ67
16743,30
Μόρφωσις περιθωρίων μωσαϊκού
72
124Χ6
745,80
Ταινίαι
61
56,80Χ13
738,40
Ποδιές παραθύρων μωσαϊκ[ού]
11
9,60Χ90
564
Μωσαϊκή επίστρωσις βαθμίδων
10
29,80Χ73
2175,40
Υαλοπίνακες διαφανείς
18
18,60Χ119
2213,40
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών
180
149,30Χ33
4926,90
Ελαιοχρωματισμοί τοίχων
90
111,10Χ26
2888,60
υδροχρωματισμός
600
738,30Χ3
2214,20
(Σύνολον)
54404,80
Ερ[γολαβικόν] Ποσοστόν 26%
14145,20
(Σύνολον)
68550
Αφαιρούνται κρατήσεις 7,7% μη αποδιδόμεναι/
εκπίπτουσαι υπέρ του Έργου. καθ’ όσον η πίστωσις/
διά την εξώφλησιν του παρόντος/
Λογαριασμού διετέθη εκ του Νομαρχιακού ταμείου/
Φθιώτιδος ήτοι:
7.7% Χ 68550
5278

(Σύνολον)
63271,70
Κράτησις λόγω ελλείψεως πιστώσεως
3271,70
Πληρωτέον
38500

-18-
Τα υπόλοιπα θα πληρωθώσι στη νέα οικ[ονομική]. χρήσι…../

Την 29ην Ν[οεμβ]/ρίου 1959 Εγένοντο τα εγκαίνια/
του δ[ιδακτη]/ρίου με μεγαλοπρέπεια./
Από πρωΐας εγένετο συγκέντρωσις των μαθητών και των/
κατοίκων εις το προαύλιον του Σχολείου. Εγένετο/
σημαιοστολισμός κ.λ.π. προετοιμασίαι./
Περί την 9ην και 30΄ έφθασαν ο κ.Νομάρχης Δ[ημοσθένης].Γούλας[14]. /
η κα Νομάρχου ο Επιθεωρητής Δημ[οτικών] Σχ[ολείων] κ.Νέζης ο Ιατρός/
κ.Μουτούρης ο κ.Γαρδικιώτης Μηχανικός κ. Τσακτάνης Ιωάννης/
και πλείστοι άλλοι….. Τον κ.Νομάρχη προσεφώνησε η/
Καίτη Ζήση και του προσέφερε την ανθοδέσμη εκ μέρους/
των μαθητών του σχολείου ως εξής:/
          κ.Νομάρχα/
Ημείς οι μαθηταί του Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκερασιάς/
συναισθανόμενοι το μεγάλο καλό που κάνατε στον τόπο μας/
και τη μεγάλη συμβολή σας διά την ανέγερσι του/
μεγάλου και ωραίου διδακτηρίου μας σας ευχαριστού-/
με θερμώς. Εις ένδειξιν χαράς, Σεβασμού, αγάπης και ευγνωμοσύνης/
σας προσφέρομεν την ανθοδέσμην αυτήν και παρακαλούμεν/
όπως την δεχθήτε. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστούμε./
Ακολούθως έξω του Δ[ιδακτη]/ρίου εψάλη ο αγιασμός. Υπό παρα-/
τεταμένα χειροκροτήματα χειροκροτήματα μαθητών και κατοίκων ο κ./
Νομάρχης έκοψεν την κορδέλλα. Εισήλθομεν εντός/
των αιθουσών του δ[ιδακτη]/ρίου όπου εγένοντο ομιλίαι./
εν πρώτοις ο ιερεύς δι’ ολίγων λέξεων ευχαρίστησεν τους/

-19-
αρμοδίους διά την συμβολήν των διά την απόκτησιν του/
Δ[ιδακτη]/ρίου./
                             Εν συνεχεία ο Δημ[οδιδάσκα]/λος Ρούσκας Ηλίας/
εξεφώνησεν τον κάτωθι λόγον……../
          Κύριε Νομάρχα/
          Κύριες Επιθεωρητά/
          Κυρίαι και κύριοι/
Ευρισκόμενος εντός του εγκαινιαζομένου εκλάμπρου Ιερού/
τεμένους της Παιδείας αισθανόμεθα χαράν και ενθουσιασμόν./
αισθανόμεθα ωσαύτως βαθυτάτην ευγνωμοσύνην προς την/
Σ[εβαστ]ήν μας Κυβέρνησιν η οποία με γενναιοδωρίαν προσέφερεν/
διά την αντισεισμικήν οικοδομήν του παρόντος δ[ιδακτη]/ρίου./
Εντός του πνευματικού τούτου κέντρου θα εισέρχονται αι επερχόμεναι/
γενεαί του χωρίου τούτου ίνα γαλουχούνται εις τα νάματα/
του υγιούς μας Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού./
Δ[ιδάσκα]/λος και μαθηταί ατενίζοντες τον περίλαμπρον ναόν/
τούτον της Παιδείας θα καταλαμβάνωνται υπό ενθουσιασμού/
και με συνείδησιν των ευθυνών των θα προχωρούν εις την/
μυσταγωγίαν ήτις θα τελήται καθ’ εκάστην, υμνούντες/
τον θεόν, λατρεύοντες την πατρίδα και θεοποιούντες την εργασίαν/
Η σπουδαιότης και η σημασία του πνευματικού τούτου έργου/
δύναται να παραβληθή με την εργασίαν ήτις τελείται την/
ημέραν εις τα φύλλα των δένδρων τουτέστιν την αφομοίωσιν/
ήτις προικίζει την ατμόσφαιραν με οξυγόνον./
Εδώ χλωροφύλλη η ψυχή των μαθητών, υλικά τα/
εκ των λόφων της Ακροπόλεως και του Γολγοθά εκπεμπόμενα/

-20-
Φώς ο δάσκαλος, όστις με λεπτότητα και δεξιοτεχνίαν δέον να/
χειρίζεται και συνδέη ταύτα. Οξυγόνον η δημιουργία ανθρώπων/
προικισμένων με βουλητικήν Ενέργειαν και συναίσθησην ευθύνης/
Ίνα επωμισθούν την βαρείαν κληρονομίαν της φυλής μας./
Το παρόν διδακτήριον Αποτελεί σημαντικόν σταθμόν διά την/
περαιτέρω εξέλιξιν και πνευματικήν καλλιέργειαν των γενεών/
του χωρίου. Οι κάτοικοι που κατά τα προ συμμοριτισμού/
έτη διήγον βίον σποραδικόν κ[αι] δεν ηδύναντο να αποστέλλουν/
τακτικά τα τέκνα των εις το σχολείον γνωρίζουν καλλίτερον/
παντός άλλου την σημασίαν του από πάσης απόψεως/
αρίστου δ[ιδακτη]/ρίου./
Όθεν βαθύτατα συναισθήματα κατέχουσιν τον ψυχικόν των/
κόσμον, παρακάλεσεν δε εμέ όπως εκφράσω ταύτα εις τους/
υψηλούς ηγήτορας του νομού μας οίτινες εκλαμπρύνουν τα/
εγκαίνια του παρόντος δ[ιδακτη]/ρίου./
Κ[ύρι]ε Νομάρχα: Ακάματε εργάτα της ανυψώσεως του εκπολ[ιτιστι]/κού/
επιπέδου των κατοίκων του Νομού μας. Σας ευχαριστούμε θερμότατα,/
διότι διά της επιχορηγήσεώς του εξ’ υμών Νομαρχιακού Ταμείου και/
της συντόμου επιλύσεως και διεκπεραιώσεως των εκάστοτε απασχολούντων/
το σχολείον μας ζητημάτων ήχθημεν εις το ευχάριστον τέρμα της/
όσον το δυνατόν ταχυτέρας αποπερατώσεως του εγκαινιαζομένου διδ[ακτη]/ρίου./
Κύριε Νομάρχα οι κάτοικοι του χωρίου τους οποίους διά πρώτην/
φοράν επισκέπτεσθε, είναι άνθρωποι με υγιείς αρχάς, φίλεργοι/
αποφασιστικοί και αγαπούν υπερβολικά τον τόπον εις τον οποίον/
εγεννήθησαν. Εργασθέντες επί σειράν ετών μετέτρεψαν τας αγόνους/
και κατωφερείς ταύτας εκτάσεις εις ελαιώνας λίαν αποδοτικούς/

-21-
                   Είχον την ατυχίαν όμως να πληγούν καιρίως τα/
ελαιόδεντρά των υπό παγετού και επί σειράν ετών ουδέν έσοδον/
να λαμβάνουν συνεπεία τούτου περιήλθον εις ένδειαν[15] και
απόγνωσιν. Διά ταύτα παρακαλούμεν υμάς κ. Νομάρχα όπως/
εν τω πλαισίω των αρμοδιοτήτων σας βοηθήσατε τούς κατοίκους/
διά την επίλυσιν των προβλημάτων άτινα τους απασχολούν./
α) Να χορηγηθή το ποσόν των 45.000δρχ. διά την εξόφλησιν/
του λογαριασμού αποπερατώσεως του δ[ιδακτη]/ρίου όστις δεν εξωφλήθη/
ολοσχερώς ελλείψει πιστώσεως, ανεγερθούν δε και τα/
Αφοδευτήρια[16] δια την ομαλήν λειτουργίαν του σχολείου/
β) Ανασταλούν τα προς την Α[γροτικήν]. Τ[ράπεζαν]. Ε[λλάδος]. χρέη των./
γ) Ενισχυθούν διά του Τρόπου Πρόνοια εργασίας, προς από-/
περάτωσιν της οδού Αχινού–Παλ[αιοκερα]/σιάς./
δ) Παρακαλούμεν όπως διατάξητε το/
Κ[εντρικόν].Τ[αμείον].Ε[ισπράξεως].Λ[εωφορείων]. Φθιώτιδος όπως
δρομολογή αυτοκίνητον έστω/
και δίς της εβδομάδος./
ε) Ενεργήσητε διά τον ηλεκτροφωτισμόν του χωρίου διά/
να λυθή εν συνεχεία και το επίμαχον πρόβλημα της υδρεύσεως./
Παρακαλούμεν εισέτι υμάς κ. Νομάρχα όπως κατά τα/
προσεχή έτη χορηγήσητε πίστωσιν διά την περιμάνδρωσιν/
του Σχολικού χώρου εφ’ όσον και οι κάτοικοι/
ήθελον συμβάλλη δια την συγκέντρωσιν των επιτοπίων/
υλικών. Διά της περιμανδρώσεως κ. Νομάρχα θα διασφαλισθή/
καλλίτερον ο πράσινος πλούτος του Σχολείου, θα επαυξηθή και/
θα δύνανται οι μαθηταί να εργάζωνται εις τον σχολ[ικόν]. κήπον/
ασφαλέστερον, να περιποιούνται οικόσιτα βελτιωμένων ειδών/

-22-
εφοδιαζόμενοι ούτω με πρακτικάς ωφελίμους γνώσεις./
Πρέπει να γνωρίζουν οι γεωργοί μας και κτηνοτρόφοι ότι ματαιο-/
πονούν αν δεν συνδυάζουν την εργασίαν των με την επιστήμην/
ή δεν προσαρμόζουν την καλλιέργειαν με τα μέτρα/
που λαμβάνει εκάστοτε το κράτος./
Επειδή γνωρίζομεν τον πόνο σας που έχετε προς τα ορεινά/
χωρία διά τούτο ανεφέρθην εις τα ανωτέρω προβλήματα/
και να σας γνωρίσω ότι ημείς οι διδ[άσκα]/λοι που υπηρετούμε εις/
την ύπαιθρο είμεθα τα στρατευμένα παιδιά σας και όπου μας ζητήσητε/
θα δώσωμε το παρόν./
Κ[ύρι]ε Νομάρχα παρακαλούμεν όπως δεχθήτε την αγάπη μας, τον/
Σεβασμό μας και την βαθυτάτην ευγνωμοσύνην δι’ όσα υπέρ ημών/
πράττετε.-/
Κ[ύρι]ε Επιθεωρητά αγλάϊσμα[17] του κλάδου των επιθεωρητών/
συγκεκροτημένοι εις αρτιωτάτην επιστημονικήν δύναμιν/
επί του παιδαγωγικού και ψυχολογικού πεδίου/
και εμφορούμενοι υπό ευγενικών φιλοδοξιών επυρπολήσατε/
τας ψυχάς των δ[ιδασκά]/λων της Περιφερείας διά περαιτέρω/
εντατικήν εργασίαν και επιστημονικήν έρευναν. Αφ’ ής/
ετοποθετήθητε εις την Α΄ Περιφέρειαν Φθιώτιδος μία γόνιμος/
Παιδαγωγική κίνησις παρετηρήθη. εμφυσήσατε μίαν νέαν/
Εκπ[αιδευτι]/κήν ζωήν με θαυμάσια αποτελέσματα. Αι διαλέξεις σας/
ως και αι πάσης φύσεως εκπολιτιστικαί εξορμήσεις σας έσχον/
ευεργητικήν επίδρασιν επί του ευρυτέρου κοινού της Ρούμελης./
Ιδιαίτερα εις τον διδακτηριακόν τομέα αποδώσατε/
μεγίστην βαρύτητα. Ηυτυχήσατε να ίδητε δεκάδες /

-23-
νεοανεγερθέντων ως και επισκευασθέντων τοιούτων./
Όλως όμως ιδιαιτέρως αγαπήσατε το παρόν διδακτήριον. διά δε/
των εκάστοτε εισηγήσεών σας επετύχομεν τα απαραίτητα/
ποσά διά την ανέγερσίν του. Κ[ύρι]ε. Επιθεωρητά ευχόμεθα/
όπως συντόμως ανεβήτε εις την αμέσως ανωτέρα βαθμίδα/
της εκπ[αιδεύ]/σεως ίνα προσφέρετε τας πολυτιμότατας υπηρεσίας/
εις ευρύτερον πεδίον επ’ αγαθώ της Λαϊκής μας Παιδείας./
Έχετε την βαθύτατην ευγνωμοσύνην εμού, των μαθητών μου,/
των γονέων των μαθητών, ως και απάντων των κατοίκων του χωρίου./
Δεν θα παραλείψωμεν να ευχαριστήσωμεν και τους πολιτικούς/
του τόπου μας, Ε[υάγγελον]. Καλαντζήν[18], Γ[εώργιον]. Πλατήν, Σ. Μακρόπουλον, οίτινες τόσον/
διαφέρον δεικνύουν διά τα απασχολούντα τον τόπο μας προβλήματα/
διερμηνεύομεν προς τούτους την ευγνωμοσύνην των κατοίκων./
Ευχαριστούμεν τον εξαίρετον επιστήμονα Νικόλαον Μπουντούρην/
όστις κατέχων το αξίωμα του  Νομαρχιακούυ Συμβούλου/
πολλαπλώς ωφέλησε το χωρίον μας και την υπόθεσιν του/
Δ[ιδακτη]/ρίου μας. Ευχαριστούμεν την Νομομηχανικήν υπηρεσίαν/
τον επιβλέποντα μηχανικόν. Τον εργολάβον κ. Βασίλειον/
Μιχαλόπουλον όστις αν και εγνώριζεν ότι η πίστωσίς μας μας ήτο/
38.000δρχ. προυχώρησε εις εργασίας ύψους 64.000δρχ.-/
Απευθυνόμενος προς σας τους κατοίκους παρακαλώ όπως εκτιμήσητε/
δεόντως το μέγα τούτο εκτελεσθέν έργον. Πιστεύσατε ότι το κράτος/
ευρίσκεται κοντά σας κ[αι] προσπαθεί εν τω μέτρω του δυνατού να/
ανυψώσει τη ζωή σας και σας νοιώση ευτυχείς. Να εργασθήτε μετά ζήλου
εις την περιμάνδρωσιν/
τούτου, κ[αι] τον εποπτικόν εξοπλισμόν διότι ούτω θα δυνηθή το σχολείον/
να προσφέρη γόνιμον εργασίαν. Διερμηνεύοντες τας ευχαριστίας/

-24-
και την ευγνωμοσύνην μας προς το κράτος το οποίον τόσον/
στοργικώς στρέφει την προσοχήν προς ημάς/
Παρέχομεν την διαβεβαίωσιν/
ότι ημείς οι εκπ[αιδευτι]/κοί οι ανά τα πέρατα της Ελλάδος υπηρετούντες/
εν αγαστή συνεργασίαν μετά των κατοίκων της υπαίθρου/
θα εργασθώμεν δια το έκπαγλον[19] της Ελλάδος./
Εύχομαι όπως το παρόν διδακτήριον/
-..είναι   κ α λ ο ρ ί ζ ι κ ο.-/

Μετά την ομιλίαν του δ[ιδασκά]/λου έλαβεν τον λόγον ο κ[ύριος]./
Επιθεωρητής Α΄ Περιφέρειας Π. ΝΕΖΗΣ όστις εξήρε/
την σημασίαν του έργου του σχολείου κ[αι] την συμβολήν τούτου/
εις την δημιουργίαν υγιούς και σώφρονος κοινωνίας ανθρώπων./
Εν συνεχεία ο κ[ύριος]. Νομάρχης διά της διακρινούσης αυτόν/
γλαφυρότητος ανεφέρθη στην ανορθωτική προσπάθεια της Κυβερνήσεως/
κ[αι] υπεσχέθη βοήθειαν προς τους κατοίκους./
Μετά το πέρας της ομιλίας του Κ[υρί]ου. Νομάρχου ο Πρόεδρος της/
Κοινότητος Καράμπας Ιωάννης διεξετραγώδησε την δεινήν/
οικονομικήν θέσην των κατοίκων παρακαλέσας τον κ[ύριον]. Νομάρχην/
όπως χρησιμοποιήση όλον του το κύρος διά την αναστολήν/
των χρεών των κατοίκων προς την Α[γροτικήν].Τ[ράπεζαν].Ε[λλάδος].-/
Εν συνεχεία οι μαθηταί τη απαιτήσει του Κ[υρί]ου. Νομάρχου
ετραγούδησαν/
τον αμάραντο.- Οι ξένοι επέρασαν εις την αίθουσαν/
όπου ήτο καταλλήλως διακεκοσμημένη εκάθισαν/
πέριξ των τραπεζών. Προσεφέρθησαν γλυκά και/
ποτά. Εν συνεχεία παρετέθη γεύμα, σαλάτες–ψητά–/
εσφραγισμένος οίνος (μαυροδάφνη) φρούτα κ.λ.π./

-25-
Μετά το γεύμα ηκολούθησαν τραγούδια και χοροί/
υπό τα παρατεταμένα χειροκροτήματα εχόρευσαν ο κ[ύριος]./
Νομάρχης η κ[υρία]. Νομάρχου, ο κ[ύριος]. Επιθεωρητής, ο δ[ιδάσκα]/λος/
και άπαντες οι ξένοι και προύχοντες του χωρίου.-/
Οι μαθηταί και οι κάτοικοι του χωρίου εξεφάντωσαν διότι/
ατενίζοντες το μεγαλοπρεπές των διδ[ακτή]/ριον ησθάνθησαν/
βαθύτατην χαράν. Αι στιγμαί του είδους αυτού μένουν/
ανεξάλειπτοι εις τας καρδίας των ανθρώπων οίτινες/
έμπλεοι ενθουσιασμού θα παρορμώνται/
ίνα και εις το μέλλον δημιουργήσουν έργα/
μεγάλα τα οποία σπουδαίως ήθελον επιδράση εις την/
ανύψωσιν του πνευματικού και βιωτικού/
επιπέδου. Οι υψηλοί ηγήτορες του Νομού μας υπό τα/
παρατεταμένα χειροκροτήματα εξεκίνησαν διά να επιβιβασθούν/
των αυτοκινήτων των. Εφαίνοντο ευχαριστημένοι και ενθουσιασμ[ένοι]/
από το δ[ιδακτή]/ριον και τους κατοίκους.-/
Την 30ην του μηνός Ν[οεμ]/βρίου μεταφέρθησαν τα θρανία κ.λ.π. υλικά/
του Σχολείου εις το νέον διδακτήριον./
Από της Αυτής ως άνω ημέρας εγένετο η εγκατάστασις εις/
το Νέον δ[ιδακτή]/ριον. Η αίθουσα του κ[υρίου]. Σκιαδά παρεδόθη,
αποστείλας/
σχετικόν έγγραφον προς την οικονομικήν εφορίαν διά την περικοπήν/
του εις (400)δρχ. μηνιαίου μισθώματος.-/
Παραλλήλως προς τας υπό του υπουργείου διαλαμβανομένας/
εις την μελέτην δ[ιδακτη]/ριακάς εργασίας εξετελέσθησαν και αι μη/
προβλεπόμεναι ήτοι Ηλεκτρική εγκατάστασις. κουφώματα ερμαρίων[20] /
Πίνακας, Πλατύσκαλα. κουφώματα αποθήκης, πηλοσωλήνες[21] κ.λ.π./

-26-
Της Σχετικής δαπάνης καλυφθείσης υπό της Κοινότητος.-/

Συνολική δαπάνη διά την απόκτησιν του δ[ιδακτη]/ρίου
                     Σχολ[ικόν]. έτος…………………………………
Οικον[ομικόν] Έτος
1953-54
3300
»
1954-55
5985
»
1955-56
9155
»
1957
9795
»
1958
73765
»
1959
133496
(Σύνολον)
235496

Κρατήσεις Εργολάβων
α)Κουρούλη
424,50

β)Λαΐνα
3393

Μείον 2812,30
580,70
γ)Ηλία Κωστή
6598,70

δ)Β.Μιχαλοπούλου
3271,70 (μη)…


-27-
Την 9ην Οκτωβρίου 1960 μετατιθέμενος εις το/
Δημοτικόν Σχολείον ο Δημ[οδιδάσκα]/λος Ρούσκας Ηλίας/
παρέδωσε το υλικόν του Σχολείου εις τον δημ[οδιδάσκα]/λον//
Πολύζον Βασίλειον τοποθετούμενον εν τω ενταύθα/
δημ[οτικόν]. Σχολείον.-/
                                             Εν Παλ[αιοκερα]/σιά τη 9-1-1960/
                                                                   Ο Δημ[οδιδάσκα]/λος/
                                       Ηλίας Ρούσκας/
                                     

[αλλαγή γραφικού χαρακτήρα]
Την 9ην Ιανουαρίου 1960 ο υπογεγραμμένος δημ[οδιδάσκα]/λος Πολύζος/
Βασίλειος ανέλαβεν υπηρεσίαν, Τοποθετηθείς οργανικώς εις το/
ενταύθα 2/ξιον Σχολείον. Η Σχολική Εργασία εσυνεχίσθη κατά τον/
ίδιο τρόπο και ρυθμό του προκατόχου μου./
Την 19ην Μαρτίου παρουσιάσθη και ανέλαβεν υπηρασίαν η προσωρινώς/
τοποθετηθείσα διδ[ασκάλισ]/σα Βασιλική Κορωναίου, νεοδιορισθείσα, κά-/
τοικος Αθηνών. Η Σχολική Εργασία κατενεμήθη ώς κάτωθι:/
Β΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξι εδίδαξεν ο δημ[οδιδάσκα]/λος Πολύζος Βασίλειος/
Α΄, Γ΄ και Δ΄ τάξι       »         η διδ[ασκάλισ]/σα Κορωναίου Βασιλική./
Η πρόοδος των μαθητών του Σχολείου υπήρξεν αρκούντως ικανο-/
ποιητική προς απάσας τας εκδηλώσεις. Το προσωπικόν κατέβαλεν/
προσπαθείας διά την ανύψωσιν της πνευματικής στάθμης των μαθητών
και την καλλιέργειαν ηθικών αξιών και αρετών των μαθητών.-/
Παρά τας μεγάλας ελλείψεις που παρουσιάζει το Δ[ιδακτή]/ριον εσωτερικώς/
και την έλλειψην χρημάτων του Σχολικού μας ταμείου, εμπλουτίσθη τούτο/
εσωτερικώς-κατά το δυνατόν-εις έπιπλα, εποπτικά μέσα κ.λ.π./
Ο Σχολ[ικός]. κήπος εκαλλιεργήθη διά κρομμύων[22], γεωμήλων[23] και αραβοσίτου[24] /

-28-
Η παραγομένη ποσότης θα εκποιηθή προς όφελος του Σχολείου./
Την 19ην Ιουνίου κατόπιν Τηλεγραφικής Δ[ιατα]/γής του Υπουργείου
Εθν[ικής]./
Παιδείας έληξαν τα μαθήματα./
Η εορτή των εξετάσεων είχεν μεγάλη επιτυχίαν, εν συνδυασμώ μετά/
των Γυμναστικών επιδείξεων[25]./

                                         Εν Παλαιοκερασιά τη 20.6.1960/
                                           Ο Διευθυντής του Σχολείου/
                                               Β[ασίλειος]. Πολύζος/                   Σχολικόν έτος 1960 – 1961/
1)     Εγγραφέντες μαθηταί  65                        Προσωπικόν Σχολείου/
2)     αποφοιτήσαντες             1             1) Πολύζος Βασίλειος Δ/ντής Σχολείου/
3)     εξετασθέντες                64             2) Στεργίου Πολυξένη διδ[ασκάλι]/σσα/
4)     προαχθέντες                 52                            Σχολική Εφορεία/
5)     Απολυθέντες                  9             1) Ζήσης Αποστόλης    πρόεδρος/
6)     Απορριφθέντες              4             2) Χάδος Δημήτριος      ταμίας/

-Με την έναρξην του σχολικού έτους παρουσιάσθη το προσωπικόν του Σχο-/
λείου: Η διδ[ασκάλι]/σσα Πολυξένη Στεργίου οργανικώς τοποθετηθείσα τυγχάνει/
σύζυγος του Δ[ιευθυ]/ντού. Η Σχολική εργασία συνεχίσθηκε μεθ’ ενθέρμου ζήλου και κατε-/
βλήθησαν υπεράνθρωπαι προσπάθειαι, ίνα συνηθίσουν οι μαθηταί
να μελετούν/
βιβλία, να εργάζωνται εντός και εκτός του Σχολείου./
Οι μαθηταί παρελήφθησαν εις πολύ χαμηλό επίπεδο, συνεπεία της πενίας και/
της αδιαφορίας πολλών γονέων διά την μόρφωσιν των τέκνων των./
Από 15.11.1960 μέχρι 31.3.1961 το σχολείον ηργάσθην ημιεμηρισίως
προς εξυ-/
πηρέτησιν των μακράν διαμενόντων μαθητών./
Το σχολείο απέκτησε μερικά έπιπλα δαπάνη του σχολ[ικού]. ταμείου, ήτοι:/

-29-
2 έδρες, δύο Τραπέζια, αριθμητήριον[26], αμμοδοχείον[27], κυτίον/
φαρμακείου, ηγοράσθησαν τρεις ψάθιναι καρέκλαι, μια θερμάστρα/
αιθούσης και μερικά μαθητικά βιβλία./
Ιδρύθη Σχολικός συνεταιρισμός και ελειτούργησε σχολ[ικόν]. πρατήριον/
γραφικής ύλης. Ιδρύθη πρόχειρον Φαρμακείον. Ηγοράσθη κουρευ-/
τική μηχανή[28] διά την καθαριότητα και αρίστην εμφάνισιν των μα-/
θητών. Οι μαθηταί συνέλεξαν χαμαίμηλον[29] προς πώλησιν./
Διοργανώθη λαχειοφόρος αγορά υπέρ του σχολ[ικού]. συν[εταιρι]/σμού./
Επληρώθησαν παλαιαί οφειλαί και κρατήσεις προς εργολάβους/
και Τεχνίτας, οίτινες ανήγειραν το Δ[ιδακτή]/ριον./
Ιδρύθη σχολ[ικόν]. μουσείον εκ συλλογών ζώων, εντόμων κ.λ.π. διά ταρι-/
χεύσεως[30]. ο σχολ[ικός]. κήπος καλλιεργήθη διά σίτον και κρομμύων./
Τα παραγόμενα είδη θα πωληθώσι προσεχώς προς ενίσχυσιν του/
σχολ[ικού]. ταμείου./
Ο μαθητής της Δ΄ Τάξεως Αλεξόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου
εβραβεύθη/
διά την έκθεσίν του η αποταμίευσις και του απενεμήθη κουμπαράς/
εκ μέρους του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Η επίδοσις εγένετο κα-/
τά την εορτήν των εξετάσεων./
Το Σχολείον μας επιθεωρήθη την 22αν Μαΐου υπό του κ. επιθ[εωρη]/του/
Παναγιώτου Νέζη, όστις διηνυκτέρευσεν εν Παλ[αιοκερα]/σιά./
Επιδιώξεις μας η ανέγερσις αφοδευτηρίων, περίφραξις του σχολ[ικού]./
κήπου και αξιοποίησις της εκτάσεως του κήπου./
                               Εν Παλαιοκερασέα την 20 Ιουνίου 1961/
                                        Ο Διευθυντής του Σχολείου/
                                            Β[ασίλειος]. Πολύζος/
                                                
-30-
                   Σχολικόν έτος 1961 – 1962 /
                                                                              
1)     Εισαχθέντες μαθηταί                        Προσωπικόν/
2)     Αποφοιτήσαντες                        1) Πολύζος Βασίλειος Δ/ντής Σχολείου/
3)     εξετασθέντες                              2) Στεργίου Πολυξένη  διδ/σσα/
4)     προαχθέντες                                        Σχολική Εφορεία/
5)     Απολυθέντες                             1) Καρανάσιος Κων/νος     πρόεδρος/
6)     Απορριφθέντες                          2) Αλεξόπουλος Νικόλαος  ταμίας/

Η Σχολική εργασία συνεχίσθηκε με τον ίδιο ρυθμό ως κ[αι] κατά τα/
προηγούμενα έτη. Διά προσωπικής εργασίας των κατοίκων και τη δωρεά χορηγήσει/
υλικών εκ της κοινότητος κατεσκευάσθησαν 4/θέσια αποχωρητήρια.
Η δαπάνη/
ανεγέρσεως των, άνευ εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων ανήλθαν εις δραχ. [...]./
Το σχολικόν μας ταμείον εισέπραξεν και το ποσόν των δρχ.(5.000)/
εξ επιχορηγήσεως του Νομαρχιακού Ταμείου Φθιώτιδος. Επίσης εχρηματοδοτήθη διά/
ποσού δραχ. 1000 και εκ της Δ[ιευθύ]/νσεως Γεωργίας Φθιώτιδος, διά του κ[υρίου]. Γεωπόνου/
Γεωργικών Εφαρμογών Στυλίδος, προς περίφραξιν του σχολ[ικού]. κήπου./
Οι μαθηταί των ανωτέρων τάξεων μετά του προσωπικού εξέδραμον εις/
Καμμένα Βούρλα μετά του σχολείου Αχινού. Επίσης μαθηταί έλαβον μέρος/
και εις τους περιφερειακούς αγώνας Πελασγίας./
Κατά το παρελθόν σχολικόν έτος το Σχολείον μας δεν επιθεωρήθη./
                                           Εν Παλαιοκερασέα την 30/6/1962/
                                                 Ο Διευθυντής του Σχολείου/
                                                     Β[ασίλειος]. Πολύζος/

-31-
                   Σχολικόν έτος 1962 – 1963/
1)     Εγγραφέντες μαθηταί   68                          Προσωπικόν/
2)     Αποφοιτήσαντες            0         1) Πολύζος Βασίλειος Δ/ντής Σχολείου/
3)     Εξετασθέντες                68        2) Στεργίου Πολυξένη διδ[ασκάλι]/σσα/
4)     προαχθέντες                  55                             Σχολική Εφορεία/
5)     Απολυθέντες                 10        1) Καρανάσιος Κων/νος      πρόεδρος/
6)     Απορριφθέντες               3        2) Αλεξόπουλος Νικόλαος  ταμίας/

Με την έναρξιν του σχολ[ικού]. έτους εγένετο ο υδροχρωματισμός[31] εσωτερικώς ως/
και ο ελαιοχρωματισμός μέρους της εσωτερικής επιφάνειας της τοιχοποιΐας./
Ο ελαιοχρωματισμός εγένετο με προσωπικήν εργασίαν του Δ[ιευθυ]/ντού του
Σχολείου./
Ο υδροχρωματισμός ανετέθη εις τον εμπειροτέχνην[32] Γεώργιον Καραπλιόν, όστις/
υπέστη ατύχημα την τελευταίαν ημέραν της εργασίας του, κάταγμα της δεξιάς/
χειρός του. Ευθύς εξ’ αρχής υπεβλήθη αναφορά προς το Σ[εβαστ]/όν
Υπουργείον Παιδείας/
Δ[ιεύθυ]/νσιν Σωματικής Αγωγής προς χρηματοδότησιν του σχολ[ικού].
ταμείου δι’ ισοπέδωσιν/
του σχολικού γηπέδου. Επίσης δι’ αναφοράς μας προς το ίδιο
Υπουργείον ητήσ-/
σατο την δωρεάν χορήγησιν εποπτικών οργάνων, άτινα και εχορηγήθησαν./
Τη ενεργεία της Σχολικής Εφορείας, διά του Βουλευτού κ. Γ. Πλατή,
εχρηματο-/
δοτήθη το σχολικόν μας ταμείον διά ποσού 9.297,40 δρχ. δι’ επισκευήν/
του Διδακτηρίου μας. Το ποσόν τούτο κατετέθη αμέσως εις τον οικεί[ο]ν λογ[αρια]/σμόν./
Επί της προσόψεως του Διδακτηρίου ετοποθετήθησαν υδρορροαί[33]./
Το άνωθεν του σχολείου τμήμα του σχολικού κήπου περιεφράχθη με σήταν./
Η αποθήκη του σχολείου μας εστρώθη διά τσιμέντου./
Το Σχολείον μας επιθεωρήθη την 23/10/62 υπό του επιθ[εωρη]/τού κ[υρίου]./ Καραθάνου Βασιλείου/
όστις έμεινεν μέχρι μεσημβρίας και ανεχώρησεν διά Λαμίαν./
                                               Εν Παλαιοκερασέα την 30/6/1963/
                                                       Ο Δ/ντής του Σχολείου/
                                                        Β[ασίλειος]. Πολύζος /

-32-
                   Σχολικόν έτος 1963 – 1964._/
1)     Εγγραφέντες μαθηταί                              Προσωπικόν Σχολείου/
2)     αποφοιτήσαντες                        1) Πολύζος Βασίλειος Δ[ιευθυ]/ντής/
3)     εξετασθέντες                             2) Τρίγκα Ιωάννα Διδ[ασκάλι]/σσα/
4)     προαχθέντες                                                 Σχολική Εφορεία/
5)     απολυθέντες                              1) Λαμπράκης Αλέξ[ανδρος] .πρόεδρος/
6)     Απορριφθέντες                          2) Σκεπαρνάκος Γεώργιος ταμίας/

Η μέχρι τούδε υπηρετούσα διδ[ασκάλισ]/σα Πολυξένη Στεργίου μετετέθη
εις το/ 
Δημοτικόν Σχολείον Αρχανίου Βας Περιφ[ερείας]. Φθιώτιδος. Μέχρι της 20ης/
Δ[εκεμ]/βρίου το Σχολείον ελειτούργησεν ως μονοθέσιον. Πρωϊνή εργασία το ανώ-/
τερον τμήμα, απογευματινή το κατώτερον. Ουδεμία εργασία επισκευής
ή συντη-/
ρήσεως του Δ[ιδακτη]/ρίου εγένετο, εκτός των συνηθισμένων, κ.λ.π./
Η Σχολική εργασία εσυνεχίσθη με τον ίδιο ρυθμό και ζήλον, αφού και οι κά-/
τοικοι-γονείς των μαθητών μας ανέλαβον οικονομικώς μετά την
αναβλάστησιν και/
παραγωγήν των ελαιοδένδρων των. Η πρόοδος των μαθητών είναι αισθητή/
και το πνευματικό–οικονομικό επίπεδο των μαθητών–κατοίκων ανέρχεται./
Το σχολείον δεν υστέρησε σε εορταστικές εκδηλώσεις και εμφανίσεις./
Κατεβλήθη προσπάθεια, ώστε το σχολείον να μην υστερή εις τίποτε.-/
Η καλλιέργεια του κήπου εγένετο ως κατά τα παρελθόντα έτη, έχουσα/
διδακτικόν και παιδαγωγικόν σκοπόν. Ουδέν αξιοσημείωτον έλαβεν χώραν/
εντός και εκτός του σχολείου. Οι μαθηταί μας υπήρξαν επιμελείς,/
κόσμιοι, εργατικοί. Τέλος του σχολικού έτους εγένετο η καθιερωμένη/
εορτή λήξεως των μαθημάτων. Την 21ην Μαΐου ετελέσθησαν αι ετήσιαι/
Γυμναστικαί επιδείξεις./
                                             Εν Παλαιοκερασέα τη 22/6/1964/
                                               Ο Δ[ιευθυ]/ντής του Σχολείου/
                                                      Β[ασίλειος]. Πολύζος/

-33-

Σχολικόν έτος 1964 – 1965/
α) εγγραφέντες       μαθηταί        73                     Προσωπικόν Σχολείου/
β) αποφοιτήσαντες       »              0                 1) Πολύζος Βασίλειος/
γ) εξετασθέντες            »            73                 2) Στεργίου Πολυξένη/
δ) προαχθέντες           »              53                       Σχολ[ική]. Εφορεία/
ε) Απολυθέντες           »             17                1) Λαμπράκης Αλέξ[ανδρος]./
στ) Απορριφθέντες     »               3                2) Σκεπαρνάκος Γεώργ[ιος]./

Η διδ[ασκάλι]/σσα Τρίγκα Ιωάννα, οργανικώς ανήκουσα εις το
Δημοτικόν/
Σχολείον Παλ[αιοκερα]/σέας, απεσπάσθη αμοιβαίως μετά της
διδ[ασκαλί]/σσης Πολυξένης/
Στεργίου οργανικώς ανήκουσα εις 2/θέσιον Δημ[οτικόν].
Σχολ[είον]. Αρχανίου./
Αρχή του Σχολ[ικού]. έτους εγένετο ο υδροχρωματισμός του σχολείου εσωτερικ[ως]/
ως και ο ελαιοχρωματισμός σαγρέδων[34]–πινάκων.
Εγένετο η δημοπρασία/
αναθέσεως εργασιών επισκευής και συντηρήσεως Διδ[ακτη]/ρίου
και ανετέθη εις τον/
τελευταίον μειοδότην Δημ[ήτριον]. Γ[εωργίου]. Παπαϊωάννου
εμπειροτέχνην./
Λόγω του Χειμώνος αι εργασίαι εξετελέσθησαν την άνοιξην./
α) Ανάσυρσις στέγης, β) ελαιοχρωματισμός κουφωμάτων, γ) κατασκευή ντουλαπών,/
δ) μικροεπισκευαί–επιδιορθώσεις. Τας ως άνω εργασίας παρέλαβεν ο επιβλέ-/
πων μηχανικός, όστις συνέταξεν τον 1ον λογ[αρια]/σμόν ανερχόμενον εις 8.000δρχ./
οίτινες και επληρώθησαν εκ της οικείας πιστώσεως του Υπουργείου
Παιδείας/
Δρχ. 10.000. Με την έναρξην του σχολ[ικού]. έτους κατεβλήθησαν υπεράνθρωπαι/
προσπάθειαι διά την οργάνωσιν και έναρξιν λειτουργίας Μαθητικών
συσσιτί-/
ων[35]. Κατόπιν συγκεντρώσεων–ομιλιών προς τους γονείς, προσέφερον
ούτοι/
το ποσόν 2.635δρχ. προαιρετικώς άτινα εδαπανήθησαν διά την ανέγερσιν/
εστίας–αγοράν επίπλων σχετικών και μαγειρικών σκευών./
Διά τον ίδιον σκοπόν εχρηματοδότησε το σχολείον μας και η κοινό-/
της διά ποσού δρχ. (5.000). Με ανάλογον προσωπικήν εργασίαν/

-34-
με μικροδωρεάς ξυλείας, λοιπών υλικών ανηγέρθη η εστία, ηγο-/
ράσθησαν τα σκεύη, κατεσκευάσθησαν τραπεζαρίαι και την 15ην/
Νοεμβρίου ήρχισεν η λειτουργία των συσσιτίων./
Ως εστιατόριον εχρησιμοποιήθη το Βον Γραφείον μετά του ομωνύ-/
μου χώλλ. Εσυτίσθησαν 76 άτομα συμπεριλαμβανομένου του προ-/
σωπικού και της μαγειρίσσης. Μαγείρισσα προσελήφθη η Παναγιώτα/
σύζυγος Βασ[ιλείου]. Μπαλτά αντί 12δρχ. ημερησίως, δι’ όσας
ημέρας ειργά-/
ζετο καταβαλλομένας υπό της Ε[πιτροπής].Μ[αθητικών].Σ[υσσιτίων].. Η αρτοποίησις του αλεύρου/
εγένετο υπό της ιδίας αντί μίας (1)δρχ. κατά κιλόν αλεύρου./
Παρεσκευάζετο εντός του μαγειρείου και εψήνετο εις τον σχολικόν/
φούρνον, που κατεσκευάσθη προς εξυπηρέτησην των Συσσιτίων./
Δαπανηθέντα χρήματα δι’ ανέγερσιν μαγειρείου–φούρνου–σκευών–/
επίπλων ανέρχονται εις δρχ. (    )./
Η λειτουργία μαθητικών συσσιτίων εις το σχολείον μας απετέλεσε στα-/
θμόν και επέτυχε πλήρως ο ιερός αυτός θεσμός. Ελειτούργησαν ανελλιπώς/
επί 131 ημέρας και παρήχετο καθημερινώς Πρωϊνόν και Γεύμα ως το/
επίσημον διαιτολόγιον του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και βελτιωμένον/
εντός των ορίων της χρηματικής ενισχύσεως υπό της Ε[νώσεως].Μ[αθητικών].Σ[υσσιτίων]. Α΄ Φθ[ιώτι]/δος./
Ως προς τας λοιπάς εκδηλώσεις και την όλην οργάνωσιν του σχολείου/
εσωτερικώς και εξωτερικώς ετηρήθη η σειρά και η πείρα των παρελθό-/
ντων σχολικών ετών./
                                              Εν Παλ[αιοκερα]/σέα τη 27/6/65/
                                                          Ο Δ[ιευθυ]/ντής/
                                                       Β[ασίλειος]. Πολύζος/


-35-

[αλλαγή γραφικού χαρακτήρα]

Σχολικόν έτος 1965 – 1966
1)     Εγγραφέντες μαθηταί      67                    Προσωπικόν Σχολείου/
2)     Αποφοιτήσαντες               0        1) Τρίγκα Ιωάννα Δ[ιευθύ]/ντρια/
3)     Προαχθέντες                    55       2) Γιάννακας Τιμολέων Διδ[άσκα]/λος/
4)     Απολυθέντες                     7                      Σχολική Εφορεία/
5)     Εξετασθέντες                   67       1) Λαμπράκης Αλέξανδρος  Πρόεδρος/
6)     Απορριφθέντες                 5        2) Σκεπαρνάκος Γεώργιος    Ταμίας/

Ο μέχρι τούδε υπηρετών ως Δ[ευθυ]/ντής του Σχολείου κ. Πολύζος Βασίλειος/
απεσπάσθη εις
-->Κουτσούφλιανην (Β' Περιφ. Φθιώτιδος). Η θέσις ανεπληρώθη/
υπό του Διδ[ασκά]/λου κ[υρίου].Γιάννακα Τιμολέοντος./
Τα μαθητικά συσσίτια ελειτούργησαν από την αρχήν του σχολικού έτους/
την φροντίδαν των οποίων ανέλαβεν ο Διδ[ιδάσκα]/λος του Σχολείου. Ελειτούργη-/
σαν δέ κανονικώς. Δι’ εισφοράς των κατοίκων ηγοράσθησαν πιάτα και/
κουταλοπήρουνα. Η δύναμις των συσσιτούντων ανήρχετο εις 70 συμπερι-/
λαμβανομένων του προσωπικού του Σχολείου και της Μαγειρίσσης/
(Δέσποινα Ζήση). Εχρησιμοποιήθησαν, ως και το παρελθόν έτος/
οι αυτοί χώροι διά την λειτουργίαν των./
Η πρόοδος των μαθητών μας υπήρξεν λίαν ικανοποιητική./
Οι μαθηταί μας υπήρξαν τακτικοί ως προς την φοίτησιν,
μελετηροί, κόσμιοι, ευγενείς, υπάκουοι./
Εις τον κήπον εφυτεύθησαν σκόρδα και κρεμμύδια. Εις το κτήμα/
ηνοίχθησαν λάκκοι προς φύτευσιν ελαιοδένδρων. Εφυ-/
τεύθησαν 10. Ηγοράσθησαν 30 γλάστραι. Την 25ην Απριλίου/
ο Επιθ[εωρη]/τής κ[ύριος]. Βυθούλκας επιθεώρησεν άπαν το προσωπικόν./
Το σχολείον μας δεν υστέρησεν και εις εορταστικάς εκδηλώσεις./
Την δε 5ην Ιουνίου εγένοντο αι ετήσιαι γυμναστικαί επιδείξεις/

-36-
και την 26ην Ιουνίου η εορτή των εξετάσεων./
                                         Εν Παλαιοκερασέα τη 26/7/1966/
                                                                   Η/
                                                Δ[ιευθύ]/ντρια του Σχολείου/
                                                       Ι[ωάννα]. Τρίγκα/ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1] Γραμματοδιδάσκαλος :ο δάσκαλος. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 322].

[2] Συμμοριτισμός : Στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 1278 αναφέρεται: συμμορίτης (θηλ. συμμορίτισσα): αυτός που είναι μέλος συμμορίας, (ειδικότερα μειωτικά) χαρακτηρισμός που απέδιδαν ο κυβερνητικοί σε μαχητή των ανταρτικών δυνάμεων, κατά τον εμφύλιο πόλεμο (1946-49) στην Ελλάδα· κομμουνιστοσυμμορίτης.
[3] Διδάσκαλος ο, θηλ. διδασκάλισσα : 1)δάσκαλος. 2)οι Διδάσκαλοι του Γένους, λόγιοι, κληρικοί ή λαϊκοί που με το έργο τους διαφώτισαν και δίδαξαν το υπόδουλο γένος, κατά την περίοδο της Tουρκοκρατίας. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 371].
[4] Δημοδιδάσκαλος ο, θηλ. δημοδιδασκάλισσα : ο εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο δάσκαλος. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 347].
[5] Σχολική Εφορεία : «Η σχολική εφορία μεριμνούσε για την επισκευή των διδακτηρίων, το διορισμό των δασκάλων και των καθηγητών, τον εξοπλισμό των σχολείων με βιβλία και εποπτικά μέσα διδασκαλίας, τη χορήγηση υποτροφιών σε άπορους μαθητές και την ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτηρίων γενικά.». [Βλέπε βιβλιογραφία: Παπαδόπουλος Σ., Εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα του ελληνισμού της Μακεδονίας κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970].
[6] Σχολικός Κήπος (διδακτική αξία) : «Στοιχειώδεις γνώσεις γεωργίας και των γεωργικών βιοτεχνιών (καλλιέργεια της ελαίας, αμπέλου, βάμβακος, καπνού, κ.ά.) κηπουρική, κτηνοτροφία, πτηνοτροφία, μελισσοκομία, σηροτροφία, τυροκομία, ελαιουργία, ταριχευτική χωϊκών και φυτικών προϊόντων,(κονσερβοποιία) μετ’ εφαρμογών εν τω αγροκηπίω».[Βλέπε βιβλιογραφία: Ζαλόχου Δ., Σχολικός Κήπος, Τεύχος Α΄: Τα οικόσιτα Πτηνά; Εγχειρίδιον προς τους Επιθεωρητάς των Δημοτικών Σχολείων του Κράτους, Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ν. Σιδέρη, Αθήναι 1913].
[7] Γωνιόλιθος (γωνία+λίθος) ο : η πέτρα που βρίσκεται στη βάση της γωνίας, στην εξωτερική της πλευρά. Συνώνυμα: Ακρογωνιαίος λίθος, αγκωνάρι.
αγκωνάρι το : 1α). μεγάλη πέτρα πελεκημένη, παραλληλόγραμμη, που μπαίνει συνήθ. στις γωνίες των οικοδομών: Tοίχος χτισμένος με αγκωνάρια. Πελέκησε τα’ αγκωνάρια για το καμπαναριό. // (λαϊκότροπο) μεγάλη πέτρα, κοτρόνα: Πήρε ένα αγκωνάρι και του τό φερε στο κεφάλι. β. γωνία ενός κτίσματος: Tα τέσσερα αγκωνάρια του σπιτιού. Aκούμπησε στ’ αγκωνάρι του τζακιού. 2. (μεταφορικά) στήριγμα, θεμέλιο: H νοικοκυρά είναι το αγκωνάρι του σπιτιού [μεσαιωνικά αγκωνάριν<αρχαίο άγκων (δες αγκώνας) στη σημερινή : ‘γωνία τοίχου’-άριν]. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 12].
[8] Σενάζ : μεσαιωνικό συν+άγω = συνάζω, λέξη-προέλευση του προθέματος-ches- από το οποίο σχηματίζεται η σύνθετη λέξη chesnage (1605) στα Γαλλικά, που τότε σήμαινε «δράση με την οποία γίνεται η μέτρηση με τη βοήθεια Αλυσίδας Επιθεωρητή». Το -age- σαν κατάληξη στη Γαλλική δηλώνει προτροπή ή άδεια. Το 1870 έγινε αρχιτεκτονικός όρος. Αγγλική υιοθέτηση: chainage (chain = αλυσίδα). Πιστή μετάφραση στη Ελληνική: chesnage = αλυσοποίηση [ετυμολογία Ν. Σωκράτους].
[9] Επίσωτρο το : κατασκευή από ανθεκτικό υλικό, η οποία καλύπτει την επιφάνεια του τροχού των οχημάτων που πατάει στο έδαφος: Ελαστικό επίσωτρο, ο ελαστικός τροχός αυτοκινήτου, ποδηλάτου κ.τ.λ., λάστιχο. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 516].
[10] Χειρώνακτας ο : αυτός που δουλεύει με τα χέρια, που δεν κάνει πνευματική εργασία: Ο ξυλουργός είναι χειρώνακτας. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 1471].
[11] οπτόπλινθος η : (λόγιο) τούβλο [λόγιο οπτ(ος)-ο+πλίνθος με βάση την αρχαία φράση πλίνθοι οπταί( σύγκρινε ελληνιστικό οπτόπλινθα τα)].. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 973].
[12] Κροκάλα η : αποστρογγυλεμένη πέτρα που βρίσκεται στις παράκτιες περιοχές και στις κοίτες ποταμών, λιμνών κ.τ.λ.. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 761].
[13] Π.Υ.Σ.Σ.Ε : Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Σχολικής Εκπαίδευσης. Έτσι ονομαζόταν τότε το σημερινό Π.Υ.Σ.Π.Ε. (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).
[14] Ο Δημοσθένης Γούλας διετέλεσε Νομάρχης Φθιώτιδος την περίοδο 1959-1962. Περισσότερα βλέπε Βικιπαίδεια.
[15] ένδεια η : (λόγιο) 1α) η μη ύπαρξη, η απουσία πραγμάτων που είναι αναγκαία (παντελώς ή σε επαρκή ποσότητα)· έλλειψη ή ανεπάρκεια: παντελής/πλήρης ένδεια, ένδεια χρημάτων/οικονομικών πόρων. 1β)(μεταφορικά): ένδεια επιχειρημάτων. ένδεια νέων προτάσεων. Πνευματική ένδεια. 2) φτώχεια, ανέχεια: βρίσκεται σε έσχατη ένδεια, δεν έχει τα προς το ζην, είναι πάμφτωχος. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 464].
[16] αφοδευτήριο το : 1)επίσημη ονομασία για τα δημόσια συνήθως αποχωρητήρια. 2)χαρακτηρισμός χώρου γεμάτου περιττώματα και ακαθαρσίες: αφοδευτήριο έχουν καταντήσει το παρκάκι. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 246].
[17] αγλάϊσμα το : (λόγιο) αυτό που κοσμεί, που λαμπρύνει κ.τ.λ.. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 12].
[18] Ο Ευάγγελος Καλαντζής γεννήθηκε το 1904 στην Μεγάλη Κάψη Φθιώτιδας. Περισσότερα βλέπε Βικιπαίδεια. Ο Γεώργιος Πλατής διετέλεσε Δήμαρχος Λαμίας και βουλευτής Φθιώτιδας. Περισσότερα βλέπε Ο Δήμαρχος Λαμιέων Γεώργιος Πλατής 1897-1977. Ο Στέφανος Μακρόπουλος ήταν βουλευτής Φθιώτιδας. Περισσότερα βλέπε Βικιπαίδεια.
[19] έκπαγλος -η –ο : (λόγιο) εκπληκτικός, υπέροχος σε ομορφιά, θαυμάσιος, θαυμαστός: Έκπαγλη γυμνότητα. Έκπαγλη ωραιότητα. (λόγια έκφραση) εκπάγλου καλλονής, εκπληκτικής ομορφιάς. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 436].
[20] ερμάρι το & αρμάρι το : (λαϊκότροπο, λογοτεχικό.) συρτάρι ή ράφι.[μεσαιωνικά ερμάριον<αρμάριον με τροπή [a>e] ίσως από επίδραση του [r] < λατινικά armar(ium) -ιον]. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 527].
[21] πηλοσωλήνας ο : είδος σωλήνα που είναι κατασκευασμένος από πηλό και που χρησιμοποιείται σε αποχετεύσεις, σε υπονόμους κ.τ.λ.. [λόγιο. πηλ(ός)-ο-+σωλήν>σωλήνας]. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 1071].
[22] κρόμμυα είναι τα κρεμμύδια : κρομμύδι το: (προφορικά) κρεμμύδι. [(μεσαιωνικό) κρομμύδιν<ελληνιστικό κρομμύδιον, υποκοριστικό του αρχαίου κρόμμυον]. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 761].
[23] γεώμηλο το : (λόγιο.) πατάτα. [λόγιο γεω+μήλον, γαλλικά pomme de terre]. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 305].
[24] αραβόσιτος ο : καλαμπόκι. [λόγιο αραβ-ο+σίτος μεταφαορά-δάνειο του ιταλικού granturco ‘δημητριακό της ‘Τουρκίας’, δηλαδή εξωτικό’ ή ιταλικά grano saraceno (γαλλικά sarrasin) ‘δημητριακό “Σαρακηνό”’, παλαιότερο όνομα των κατοίκων της Αραβίας (κατώτερης ποιότητας δημητριακό)]. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 195].
[25] Γυμναστικές Επιδείξεις :
«πρόταση των χειρών, διαστάσεις, εκτάσεις, στροφή της κεφαλής αριστερά, δεξιά»
...ήταν μερικά από τα παραγγέλματα του δασκάλου ή του γυμναστή προς τους μαθητές και αυτοί τα εκτελούσαν με ακρίβεια! Την ξέραμε ως σουηδική γυμναστική! Οι γυμναστικές επιδείξεις ήταν από τα πιο σημαντικά, αλλά και κουραστικά της σχολικής χρονιάς. Ήταν εκδήλωση όλων των σχολείων την περίοδο πριν από το 1940, αλλά και μετά το 1945. Το περιεχόμενό της ήταν κυρίως αθλητικό, αλλά και χορευτικό (πηγή: http://oisapes.mysch.gr/ekdiloseis/gymn.epid.html).
Επιπλέον:
Άρθρ.27-28.  § 1-2.«Πάν σχολείον της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως δημόσιον ή ιδιωτικόν, οφείλει περί το δεύτερον δεκαπενθήμερον του μηνός Μαΐου να εκτελέση δημοσία ενώπιον των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και των αρχών της πόλεως επίδειξιν της κατά το σχολικόν έτος συντελεσθείσης εργασίας και προόδου των μαθητών εις την γυμναστικήν, την αγωνιστικήν και τας παιδιάς.
Η επίδειξις αύτη οργανούνται υφ’ ολοκλήρου του Συλλόγου των καθηγητών και διδασκάλων εν συνεργασία μετά των εφορειών των σχολείων και των σχολικών γυμναστηρίων ή των διοικητικών αρχών των αθλητικών σωματείων εις τα γυμναστήρια τα οποία ασκούνται τα σχολεία, εν η περιπτώσει δεν έχουν ίδιον σχολικόν γυμναστήριον. Εκτελείται δε πάντοτε συμφώνως προς τα εν τω οδηγώ του Υπουργείου της Παιδείας αναγραφόμενα περί σχολικών γυμναστικών επιδείξεων και αγώνων».
            §3-5.«Παρεκτός της ετησίας ταύτης υποχρεωτικής γυμναστικής επιδείξεως, δύναται πάν σχολείον κατά τας μεγάλας εθνικάς και θρησκευτικάς εορτάς, τας τοπικάς τοιαύτας ή και εις πάσαν άλλην περίστασιν κρινομένην κατάλληλον υπό του Συλλόγου των εν αυτώ διδασκόντων, των αρμοδίων επιθεωρητών των σχολείων ή της γυμναστικής, ή και των ανωτέρων διοικητικών αρχών να διοργανώση και εκτελέση τοιαύτας γυμναστικάς επιδείξεις και σχολικούς αγώνας. Μετά δε την τέλεσιν πάσης τοιαύτης γυμναστικής ή αγωνιστικής σχολικής εορτής καθώς και πάσαν συμμετοχήν του σχολείου εις την εξωσχολικήν αθλητικήν κίνησιν, υποβάλλεται προς το Υπουργείον της Παιδείας ειδική έκθεσις υπό του διευθυντού του σχολείου».
(ΝΟΜΟΣ ΒΧΚΑ' της 12ης Ιουλίου 1899 Περί γυμναστικής και γυμναστικών και αθλητικών αγώνων.)
[26] αριθμητήριο το : εποπτικό μέσο για τη διδασκαλία της αριθμητικής σε μικρά παιδιά άβακας. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 200].
[27] αμμοδοχείο το : 1) ειδικό δοχείο με πολύ λεπτή άμμο που την άπλωναν πάνω στα χειρόγραφα για να στεγνώσει η μελάνη. 2) δοχείο γεμάτο με άμμο το οποίο το χρησιμοποιούσαν ως σταχτοδοχείο, πτυελοδοχείο κ.τ.λ.. [λόγιο. αμμο- + δοχείον μεταφορά-δάνειο: γερμανικά. Sandfass ή αγγλικά. sandbox]. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 79].
[28] κουρευτική μηχανή : “Με την ψιλή”
Η ονομασία με την "ψιλή" προέρχεται από την προαναφερθείσα μηχανή. Αυτή ήταν στην αρχή χειροκίνητη και έκοβε τα μαλλιά ως το δέρμα. Χρησιμοποιούνταν μέχρι το 1965 για το κούρεμα των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία και στα Γυμνάσια, όπου ήταν και οι περισσότερες αντιδράσεις, ανάλογα με την ηλικία τους και την τάξη που βρίσκονταν, για λόγους υγιεινής (ψείρες). Για τον ίδιο λόγο επιβλήθηκε και στους νεοσυλλέκτους στον ελληνικό στρατό "κούρεμα εν χρώ", μέχρι που καταργήθηκε στις 25 Ιουνίου 1982.
[29] χαμαίμηλον είναι το χαμομήλι. Βλέπε : χαμομήλι το & χαμόμηλο το: 1).φυτό του αγρού που τα άνθη του έχουν στη μέση μια κίτρινη ημισφαιρική προεξοχή και γύρω απ’ αυτή άσπρα φυλλαράκια που περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες. 2) αφέψημα από αποξηραμένα άνθη του παραπάνω φυτού, που το χρησιμοποιούν γιατί βοηθάει στην πέψη και θεραπεύει τους ερεθισμούς του δέρματος ή των βλεννογόνων: Ήπιε ένα χαμομήλι για το στομάχι. || (ειρωνικά.): Παντόφλες και χαμομήλι, ως χαρακτηριστικό ρόφημα των γερόντων. [-μηλο: μεσαιωνικά. χαμόμηλον < ελληνιστικά. χαμαίμηλον κατά την εξέλιξη. χαμαί>χάμω, με εισαγωγή του συνδετικού φωνήεντος -ο- για ένδειξη σύνθεσης -μήλι: *χαμομήλιον με αποφυγή της χασμωδίας. υποκοριστικό. του μεσαιωνικού. χαμόμηλ(ον) -ιον]. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 461].
[30] ταρίχευση από το ταριχεύω -ομαι : 1) εμποδίζω ή επιβραδύνω τη σήψη ενός πτώματος με διάφορες χημικές ουσίες·(παράβαλε. βαλσαμώνω): Ο νεκρός ταριχεύτηκε για να μεταφερθεί στην πατρίδα του. Στο ανθρωπολογικό μουσείο υπάρχουν ταριχευμένα σώματα ανθρώπων και ζώων. 2) (παρωχημένο.) για κρέας ή ψάρι που το αλατίζουν και το ξεραίνουν στον αέρα παστώνω. [λόγιο. < αρχαίας ταριχεύω]. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 1324].
[31] υδροχρωματισμός ο : χρωματισμός με υδρόχρωμα. [λόγιο υδροχρωματ- (υδρόχρωμα)-ισμός]. ]. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 1387].
[32] εμπειροτέχνης ο : εμπειρικός τεχνίτης. [λόγιο έμπειρ-(ος)-ο-+τέχν(η)-ης]. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 456].
[33] υδρορροή η : 1) ανοιχτός αγωγός που περιτρέχει την άκρη της στέγης, συγκεντρώνει τα νερά της βροχής και τα διοχετεύει στο έδαφος, λούκι. || το στόμιο, η απόληξη του αγωγού: Mαρμάρινη υδρορροή σε σχήμα λεοντοκεφαλής. 2) κατακόρυφος εξωτερικός σωλήνας μέσω του οποίου διοχετεύεται το βρόχινο νερό από τη στέγη ενός κτιρίου στο έδαφος λούκι. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 1387].
[34] σαγρέ το (άκλιτο) : 1)είδος επιχρίσματος με κοκκώδη επιφάνεια. 2)Tοίχος σαγρέ.[τουρκ. sağrι `επεξεργασμένο δέρμα΄ με λόγια προσαρμογή στο επίθημα -έ]. ]. [Από: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1999, σελίδα 1191].

[35] Μαθητικά συσσίτια : Τα μαθητικά συσσίτια ήταν από τα αρχαιότερα έργα κοινωνικής πρόνοιας. Σκοπός των μαθητικών συσσιτίων ήταν η χορήγηση, είτε δωρεάν είτε έναντι μικρού τιμήματος, κυρίως την μεσημβρία, στον ελλιπώς κατά ποιόν και ποσό διατρεφόμενο μαθητή, θερμού και θρεπτικού προγεύματος, συμπληρωματικού της ημερησίας του διατροφής, ανταποκρινόμενων στις ανάγκες της αυξήσεως του οργανισμού του και στις απαιτήσεις της εργασίας στο σχολείο. Ήταν γνωστά τα επακόλουθα του υποσιτισμού στην παιδική ηλικία. Η μείωση της ζωτικότητας και ενεργητικότητας του παιδιού, η επιβράδυνση της αναπτύξεως, η ελάττωση της αντοχής του έναντι των λοιμώξεων, η πνευματική νωθρότητα κ.λπ. Ο υποσιτισμός ειδικότερα ενοχοποιούταν για την εκδήλωση φυματίωσης. Τα μαθητικά λοιπόν συσσίτια, αποτελούσαν την βάση της όλης σχολικής αντιλήψεως και πρόνοιας, το πλέον θετικό και αποτελεσματικό μέτρο για την προστασία της υγείας των ασθενικών και υποσιτισμένων μαθητών, το ισχυρότερο όπλο της προληπτικής περιθάλψεως. Και εάν δίνονταν μεγάλη σημασία πριν τον πόλεμο στα μαθητικά συσσίτια, ευνόητος η αξία αυτών μετά τον πόλεμο για την αποκατάσταση της υγείας των παιδιών της Ελλάδας, τα οποία δοκιμάσθηκαν σκληρά από τον πόλεμο και την κατοχή. Για την προσέγγιση του ερευνητικού μας υλικού χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της ιστορικής έρευνας, αξιοποιώντας ως πρωτογενείς πηγές: νόμους, διατάγματα, εγκυκλίους και αποφάσεις και ως δευτερογενείς πηγές: κάθε βιβλιογραφική αναφορά σχετιζόμενη με το θέμα. [Πηγή: ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (1931-1967)].

Περισσότερα για το θέμα των μαθητικών συσσιτίων αναφέρονται στην εισήγηση των καθηγητών Λεβεντάκη Χ. και Γκαρίλα Β. από την ίδια πηγή στο υπάρχον αρχείο μορφής pdf. Στις σελίδες 6-8 παρέχονται πληροφορίες για το θεσμό των μαθητικών συσσιτίων την περίοδο που λειτούργησαν και στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκερασιάς.


ΠΗΓΗ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ.
[Παράρτημα στην Εργασία της Χριστίνας Χάδου στο μάθημα Ιστορία της Εκπαίδευσης, του Τμήματος Ιστορίας της Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου με θέμα: «Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» Η περίπτωση του δημοτικού σχολείου της Παλαιοκερασιάς: 1930-1950, Κέρκυρα Φεβρουάριος 2004.]


ΕΙΚΟΝΕΣ
 Εικ.1 Το Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκερασιάς το Δεκέμβριο του 2011.
Εικ.2 Εξώφυλλο.Εικ.3 Η πρώτη σελίδα του Βιβλίου των Χρονικών. Ο γραφικός χαρακτήρας είναι του δασκάλου Ηλία Ρούσκα. Εικ.4 Η μαρμάρινη πλάκα με τη χρονολογία αποπεράτωσης του Δημοτικού Σχολείου.α
β
Εικ.5αβ Από την υποδοχή του Νομάρχη Δημοσθένη Γούλα. Η μαθήτρια Αικατερίνη Ζήση τον υποδέχεται με ανθοδέσμη. Δίπλα στον κ.Νομάρχη ο επιθεωρητής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Φθιώτιδας κ.Νέζης. Στην πίσω όψη της φωτογραφίας (Εικ.5β) αναγράφεται: «αυτό το ωραίο ευχα-/ριστίριον το εκφώνησε η/μαθήτρια Καίτη Ζήση εις/τον κ.Νομάρχην/εις τα εγκαίνια του/Δημοτικού Σχολείου/Εν Παλαιοκερασιά/ τη 29η Νοεμβρίου/1959/κ.Νομάρχα/Ημείς οι μαθηταί του/Δημοτικού Σχολείου Π/σιάς/Συνεσθανόμενοι το μεγάλο/καλό που κάνατε σε μας/και τη μεγάλη συμβολήνσας/διάτην απόκτισην του ωραίου/Διδακτηρίου μας σας ευχαρι-/στούμε θερμός. εις ένδειξιν χαράς/σεβασμού και ευγνωμοσύνης προ-/σφέρωμε αυτά τα ολίγα άνθι/και σας παρακαλώμε διά να τα/Δεχτήτε. Καλώς ήλθατε».
Εικ.6 Από την τελετή των εγκαινίων: 1 ο κ.Νομάρχης Δημοσθένης Γούλας, 2 Ιωάννης Καράμπας, 3 Μαρίνα Χάδου, 4 Ευάγγελος Καρανάσιος, 5 Βασιλική Σκιαδά, 6 Ελευθέριος Χάδος, 7 Αικατερίνη Χάδου(?), 8 πιθανώς ο γιός του δασκάλου Ηλία Ρούσκα, 9 Μαρία Μπαλτά, 10 Αθανάσιος Κούτρας.α
β
Εικ.7αβ Οικογένεια δασκάλου Βασιλείου Πολύζου: 1 ο Βασίλειος, 2 η σύζυγός του Πολυξένη, 3 ο γιός του Γιώργος και 4 η κόρη του Δήμητρα. Εικ.8 Η 27η σελίδα του Βιβλίου των Χρονικών. Ο γραφικός χαρακτήρας είναι του δασκάλου Βασιλείου Πολύζου.
Εικ.9 Η τελευταία σελίδα του Βιβλίου των Χρονικών. Ο γραφικός χαρακτήρας είναι της δασκάλας Ιωάννας Τρίγκα.


ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ


Εικ.1: από: http://socpsy.pblogs.gr/files/f/428923-palaiokerasia2011_002.jpg. Η φωτογραφία ελήφθη κατά την πραγματοποίηση του 8oυ Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνικής Ψυχολογίας (περισσότερες φωτογραφίες, όπου απεικονίζονται οι εσωτερικοί χώροι του σχολείου υπάρχουν στο: http://socpsy.pblogs.gr/stigmiotypa.html).
Εικ.2,3,8,9: από Βιβλίο Χρονικών Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκερασιάς.
Εικ.4: από φωτογραφικό αρχείο Νικολάου Σωκράτους.
Εικ.5αβ: από οικογενειακό φωτογραφικό αρχείο οικογένειας Ευαγγέλου Ιωάννου Καρανάσιου.
Εικ.6,7αβ: από οικογενειακό φωτογραφικό αρχείο Ελευθερίου Δ. Χάδου.