ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος.

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Τσερνοβίτι: Εκλογικός κατάλογος κοινότητας Τσερνοβιτίου του 1928

Από επιτόπια έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον κ.Νικόλαο Σωκράτους, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, παράρτημα Νομού Φθιώτιδας, εντοπίσθηκαν:
►«ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΣΕΡΝΟΒΙΤΙΟΥ Κωδικοποιηθείς και εκτυπωθείς βάσει των μέχρι και του έτους 1928 γενομένων αναθεωρήσεων αυτού» (Εικ.1αβγ).
►«ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ Εμφαίνουσα τους κάτωθι αναφερομένους εκλογείς υπό των αναφερομένων παραρτημάτων ών η διαγραφή διετάχθη δι’ αποφάσεων του Πρωτοδικείου, και ων τα ονοματεπώνυμα δεν υπάρχουσιν εν τω εκλογικώ καταλόγω ή τοις παραρτήμασι ή δεν συμφωνούσι προς τα εν αυτή αναγεγραμμένα» (Εικ.2).
►«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΠΑΛΗΟΚΕΡΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΟΣ Καταρτισθέν κατά την αναθεώρησιν του έτους 1930» (Εικ.3).
►«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΙΡΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΟΣ Καταρτισθέν κατά την αναθεώρησιν του έτους 1931» (Εικ.4).
►«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚEΡΑΣΙΑΣ Καταρτισθέν κατά την εν έτει 1932 γενομένην αναθεώρησιν αυτού δυνάμει της υπ’ αριθ. 500 αποφάσεως Πρωτοδικείου Λαμίας » (Εικ.5).
►«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚEΡΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΟΣ Καταρτισθέν κατά την εν έτει 1933 γενομένην αναθεώρησιν αυτού δυνάμει της υπ’ αριθ. 334/1933 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Λαμίας» (Εικ.6).
►«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚEΡΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΟΣ Καταρτισθέν κατά την εν έτει 1934 γενομένην αναθεώρησιν αυτού δυνάμει της υπ’ αριθ. 510/1934 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Λαμίας» (Εικ.7).
►«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚEΡΑΣΙΑΣ Της Περιφερείας του Πρωτοδικείου Λαμίας Καταρτισθέν κατά την εν έτει 1935 γενομένην αναθεώρησιν αυτού δυνάμει της υπ’ αριθ. 254/1935 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Λαμία Πρωτοδικών»» (Εικ.8).
►«ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚEΡΑΣΙΑΣ» (Εικ.9αβ).
Πρόκειται για τον εκλογικό κατάλογο της κοινότητας Τσερνοβιτίου του έτους 1928 συνοδευόμενο με τις σχετικές αναθεωρήσεις-επικαιροποιήσεις των ετών 1930, 1931, 1932, 1934, 1935 και 1945.
Με Προεδρικό Διάταγμα υπογεγραμμένο στις 9 Σεπτεμβρίου 1927 από τον Υπουργό Εσωτερικών Αλέξανδρο Ζαΐμη και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Παύλο Κουντουριώτη, το οποίο δημοσιεύθηκε στο Φύλλον Εφημερίδος Κυβερνήσεως 206 / Τεύχος Α / 28-09-1927, σελίς 5, «Η κοινότης Τσερνοβιτίου μετονομάζεται εις “κοινότητα Παλιοκερασιάς” και ο ομώνυμος αυτή συνοικισμός Τσερνοβίτι εις Παλιοκερασιά» (Εικ.10αβγ). Γι’ αυτό στις αναθεωρήσεις των ετών 1930-1945 αλλάζει και το όνομα του χωριού σε Παλαιοκερασιά.
Στον Πίνακα που ακολουθεί, πραγματοποιήθηκε καταγραφή κατά αλφαβητική σειρά όλων των ονοματεπωνύμων των εγγεγραμμένων κατοίκων του Τσερνοβιτίου (κατόπιν Παλαιοκερασιάς), τα οποία  περιλαμβάνονται στον εκλογικό κατάλογο του 1928 έως και την τελευταία αναθεώρησή του, το 1945. Οι ελλείψεις στοιχείων σε ορισμένους (Αριθμός Μητρώου Αρρένων, πατρώνυμο, επάγγελμα, κ.ά.) οφείλονται στο ότι δεν αναγράφονταν στον εκλογικό κατάλογο και τις αναθεωρήσεις του. Τα πρωτότυπα έγγραφα, σε μορφή αρχείων jpeg, τα οποία παρατίθενται στο τέλος της ανάρτησης, μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να τα αποθηκεύσει και τυπώσει για περεταίρω έρευνα του γενεαλογικού του δένδρου.

Αριθμός Μητρώου Αρρένων
Επώνυμο
Όνομα
Όνομα πατρός
Έτος γεννή-σεως
Επάγγελμα
Α
107
Αλεξόπουλος
Αλέξανδρος
Δημήτριος
1892
γεωργός
116
Αλεξόπουλος
Γεώργιος
Δημήτριος
1895
γεωργός

Αλεξόπουλος
Γεώργιος
Ευάγγελος
1919
γεωργός
181
Αλεξόπουλος
Γεώργιος
Ιωάννης
1884
γεωργός

Αλεξόπουλος
Γεώργιος
Νικόλαος
1916
γεωργός
690
Αλεξόπουλος
Δημήτριος
Αλέξανδρος
1877
γεωργός

Αλεξόπουλος
Δημήτριος
Αλέξανδρος
1920
γεωργός
165
Αλεξόπουλος
Δημήτριος
Νικόλαος
1904
γεωργός
818
Αλεξόπουλος
Ευάγγελος
Ιωάννης
1875
γεωργός
164
Αλεξόπουλος
Ιωάννης
Ευάγγελος
1904

145
Αλεξόπουλος
Κωνσταντίνος
Αθανάσιος
1900
γεωργός
184
Αλεξόπουλος
Κωνσταντίνος
Ευάγγελος
1907


Αλεξόπουλος
Κωνσταντίνος
Νικόλαος
1913
γεωργός
196
Αλεξόπουλος
Νικόλαος
Δημήτριος
1908
γεωργός
127
Αλεξόπουλος
Χρήστος
Δημήτριος
1897
γεωργός
95
Ανάγνου
Αθανάσιος
Δημήτριος
1881
γεωργός
106
Ανάγνου
Απόστολος
Αλέξιος
1892
γεωργός

Ανάγνου
Γεώργιος
Αθανάσιος
1920
γεωργός

Ανάγνου
Δημήτριος
Αθανάσιος
1918
γεωργός
90
Ανάγνου
Δημήτριος
Δημήτριος
1899
γεωργός

Ανάγνου
Δημήτριος
Θεόδωρος


339
Ανάγνου
Θεόδωρος
Δημήτριος
1889
ποιμήν
69
Ανάγνου
Παναγιώτης
Θεόδωρος
1884
ποιμήν
3
Αρμυργιώτης
Γεώργιος
Κων/νος
1869
γεωργός
202
Αρμυριώτης
Γεώργιος
Κων/νος
1909
γεωργός
817
Αρμυργιώτης
Δημήτριος
Κων/νος
1878
γεωργός
133
Αρμυριώτης
Ιωάννης
Γεώργιος
1898
γεωργός
Γ
95
Γίτσας
Παναγιώτης
Αθανάσιος
1904
γεωργός
946
Γούλας
Αθανάσιος
Δημήτριος
1881
γεωργός
1074
Γούλας
Αθανάσιος
Δημήτριος
1882
ποιμήν
182
Γούλας
Γεώργιος
Κων/νος
1905
γεωργός
Ζ

Ζήσης
Απόστολος
Δημήτριος
1918
γεωργός

Ζήσης
Απόστολος
Παναγιώτης
1923
γεωργός
226
Ζήσης
Γεώργιος
Δημήτριος
1913
ράπτης
132
Ζήσης
Δημήτριος
Απόστολος
1896
γεωργός
14
Ζήσης
Δημήτριος
Ιωάννης
1882
γεωργός
209
Ζήσης
Ιωάννης
Δημήτριος
1911

215
Ζήσης
Ιωάννης
Κων/νος
1912
γεωργός
218
Ζήσης
Ιωάννης
Σπύρος
1912
ποιμήν

Ζήσης
Κων/νος
Δημήτριος
1918
γεωργός

Ζήσης
Κων/νος
Σπύρος
1916
γεωργός
445
Ζήσης
Νικόλαος
Ιωάννης
1891
ποιμήν
113
Ζήσης
Παναγιώτης
Απόστολος
1894
γεωργός
Κ

Καϊμάκης
Δημήτριος
Χρήστος
1917
γεωργός
203
Κάνουρας
Γεώργιος
Ιωάννης
1909


Κάνουρας
Θεόδωρος
Ιωάννης
1913
σιδηρουργός

Κάνουρας
Ιωάννης
Κων/νος
1918
γεωργός

Κάνουρας
Θεόδωρος
Κων/νος
1914
γεωργός

Κάνουρας ή Μόχας
Κων/νος
Γεώργιος
1920

1029
Κάνουρας
Κων/νος
Θεόδωρος
1881
γεωργός
139
Καράμπας
Απόστολος
Ιωάννης
1899
γεωργός
709
Καράμπας
Δημήτριος
Νικόλαος
1875
ποιμήν
185
Καράμπας
Θεοχάρης
Ιωάννης
1909

631
Καράμπας
Ιωάννης
Απόστολος
1874
γεωργός

Καράμπας
Ιωάννης
Κων/νος
1914
γεωργός
1028
Καράμπας
Κων/νος
Απόστολος
1882
ποιμήν

Καράμπας
Κων/νος
Ιωάννης
1916
γεωργός
204
Καράμπας
Χρήστος
Κων/νος
1910
γεωργός

Καρανάσιος
Αθανάσιος
Απόστολος
1922
γεωργός

Καρανάσιος
Αθανάσιος
Σπύρος
1916
γεωργός
1080
Καρανάσιος
Απόστολος
Αθανάσιος
1883
ποιμήν
175
Καρανάσιος
Ευάγγελος
Σπυρίδων
1904
γεωργός
802
Καρανάσιος
Ιωάννης
Αθανάσιος
1876
γεωργός

Καρανάσιος
Κων/νος
Απόστολος
1923
γεωργός
161
Καρανάσιος
Κων/νος
Ιωάννης
1903

226
Καρανάσιος
Νικόλαος
Ιωάννης
1913
κτηνοτρόφος
165
Καρανάσιος
Σπύρος
Αθανάσιος
1887
ποιμήν
187
Καρανάσιος
Σταύρος
Σπυρίδων
1896
γεωργός
414
Καραπλιός
Απόστολος
Δημήτριος
1889
γεωργός

Καραπλιός
Απόστολος
Παναγιώτης
1924
γεωργός

Καραπλιός
Βασίλειος
 Παναγιώτης
1914
γεωργός
317
Καραπλιός
Γεώργιος
Παναγιώτης
1912
γεωργός

Καραπλιός
Δημήτριος
Απόστολος
1921
γεωργός
795
Καραπλιός
Ζήσης
Δημήτριος
1877
ποιμήν

Καραπλιός
Κων/νος
Απόστολος
1920
γεωργός
125
Καραπλιός
Παναγιώτης
Δημήτριος
1885
γεωργός
167
Κασιαράς
Βασίλειος
Κων/νος
1894


Κασιαράς
Ιωάννης
Γεώργιος
1924
γεωργός
154
Κατσαντώνης
Αθανάσιος
Αλέξανδρος
1885
ποιμήν
208β
Κατσαντώνης
Αλέξανδρος
Παναγιώτης
1910

31
Κατσαντώνης
Αλέξιος
Δημήτριος
1886
ποιμήν
712
Κατσαντώνης
Ιωάννης
Αλέξανδρος
1875
ποιμήν

Κατσαντώνης
Ιωάννης
Παναγιώτης
1914

176
Κατσαντώνης
Κων/νος
Αλέξανδρος
1905

119
Κατσαντώνης
Κων/νος
Ιωάννης
1895
γεωργός
216
Κατσαντώνης
Κων/νος
Παναγιώτης
1911
ποιμήν
211
Κατσαντώνης
Χρήστος
Ιωάννης
1911
γεωργός
173
Κατσαντώνης
Χρήστος
Παναγιώτης
1905

183
Κολιάτος
Αλέξανδρος
Κων/νος
1905
γεωργός
131
Κολιάτος
Ιωάννης
Νικόλαος
1883
γεωργός
732
Κολιάτος
Κων/νος
Παναγιώτης
1875
γεωργός
218
Κολιάτος
Παναγιώτης
Κων/νος
1912
εργατικός
158
Κούτρας
Γεώργιος
Ιωάννης
1902
γεωργός
222
Κούτρας
Γεώργιος
Κων/νος
1913
γεωργός
835
Κούτρας
Γεώργιος
Χρήστος
1878
ποιμήν
371
Κούτρας
Δημήτριος
Αθανάσιος
1857
οινοπώλης
166
Κούτρας
Θωμάς
Κων/νος
1904
γεωργός
174
Κούτρας
Ιωάννης
Γεώργιος
1904
γεωργός
94
Κούτρας
Ιωάννης
Δημήτριος
1890
γεωργός
679
Κούτρας
Ιωάννης
Χρήστος
1874
γεωργός
162
Κούτρας
Κων/νος
Γεώργιος
1903
γεωργός
219
Κούτρας
Χρήστος
Ιωάννης
1912
γεωργός
Μ

Μαντζίκος
Αθανάσιος
Αλέξανδρος
1922
γεωργός
719
Μαντζίκος
Αλέξιος
Γεώργιος
1884
ποιμήν

Μαντζίκος
Ανδρέας
Αλέξανδρος
1917


Μαντζίκος
Απόστολος
Χαράλαμπος
1917


Μαντζίκος
Γεώργιος
Αλέξανδρος
1914
γεωργός
189
Μαντζίκος
Γεώργιος
Χαράλαμπος
1907

1041
Μαντζίκος
Δημήτριος
Γεώργιος
1882
ποιμήν

Μαντζίκος
Θεόδωρος
Δημήτριος
1917
γεωργός

Μαντζίκος
Κων/νος
Νικόλαος
1922
γεωργός
205
Μαντζίκος
Κων/νος
Χαράλαμπος
1910
γεωργός
313
Μαντζίκος
Νικόλαος
Γεώργιος
1888
εργάτης
141
Μαντζίκος
Χαράλαμπος
Γεώργιος
1885
ποιμήν
149
Μπακαλιάνος
Απόστολος
Νικόλαος
1901
γεωργός
201
Μπακαλιάνος
Βασίλειος
Γεώργιος
1908

178
Μπακαλιάνος
Βασίλειος
Κων/νος
1905

906
Μπακαλιάνος
Γεώργιος
Χρήστος
1880
ποιμήν
771
Μπακαλιάνος
Νικόλαος
Χρήστος
1876
γεωργός

Μπαλατσός
Αθανάσιος
Δημήτριος
1921
γεωργός
101
Μπαλατσός
Αθανάσιος
Ευστάθιος
1893
γεωργός
311
Μπαλατσός
Βασίλειος
Ιωάννης
1891
τσαρουχάς

Μπαλατσός
Γεώργιος
Βασίλειος
1920
γεωργός
125
Μπαλατσός
Δημήτριος
Ιωάννης
1896
γεωργός
459
Μπαλατσός
Ιωάννης
Αθανάσιος
1871
γεωργός

Μπαλατσός
Νικόλαος
Βασίλειος
1915
γεωργός

Μπαλατσός
Σταύρος
ΒασίλειοςΜπαλτάς
Βασίλειος
Ευστάθιος
1922
γεωργός
290
Μπαλτάς
Δημήτριος
Ευστάθιος
1913
γεωργός
264
Μπαλτάς
Ευστάθιος
Δημήτριος
1888
γεωργός
155
Μπαλτάς
Ιωάννης
Δημήτριος
1876
ποιμήν

Μπετένιος
Αθανάσιος
Κων/νος
1922
γεωργός
98
Μπετένιος
Κων/νος
Γεώργιος
1890
γεωργός
190
Μπετένιος
Χρήστος
Ανδρέας
1907
γεωργός
Ξ
411
Ξηρός
Κων/νος
Απόστολος
1869
ποιμήν
Π
381
Παναγιώτου
Νικόλαος
Στάμος
1868
ποιμήν
173
Παπαευαγγελίου
Ευάγγελος
Κων/νος
1893
γεωργός

Παπαϊωάννου
Βάγιας
Γεώργιος
1924
γεωργός
246
Παπαϊωάννου
Γεώργιος
Ιωάννης
1900
γεωργός
246
Παπαϊωάννου
Γεώργιος
Κων/νος
1891
γεωργός
109
Παπαϊωάννου
Δημήτριος
Ιωάννης
1893
γεωργός
517
Παπαϊωάννου
Δημήτριος
Κων/νος
1891
γεωργός
741
Παπαϊωάννου
Ιωάννης
Δημήτριος
1875
γεωργός
192
Παπαϊωάννου
Ιωάννης
Κων/νος
1896
γεωργός

Παπαϊωάννου
Κων/νος
Γεώργιος
1917
γεωργός
501
Παπαϊωάννου
Κων/νος
Δημήτριος
1872
γεωργός

Παπαϊωάννου
Κων/νος
Σταύρος
1920
γεωργός
131
Παπαϊωάννου
Παναγιώτης
Κων/νος
1904

150
Παπαϊωάννου
Σπυρίδων
Κων/νος
1901
γεωργός
169
Παπαϊωάννου
Χρήστος
Ιωάννης
1904

934
Πολύμερος
Αθανάσιος
Γεώργιος
1884
ποιμήν
221
Πολύμερος
Ανδρέας
Αθανάσιος
1912
παντοπώλης
191
Πολύμερος
Βασίλειος
Αθανάσιος
1906
γεωργός
171
Πολύμερος
Γεώργιος
Αθανάσιος
1903
γεωργός

Πολύμερος
Γεώργιος
Δήμος
1919
γεωργός
724
Πολύμερος
Δήμος
Γεώργιος
1875
γεωργός

Πολύμερος
Ιωάννης
Αθανάσιος
1916
γεωργός

Πολύμερος
Κων/νος
Δημήτριος
1915
γεωργός

Πολύμερος
Νικόλαος
Δήμος
1912
γεωργός
Σ
235
Σκαντζούρης
Απόστολος
Κων/νος
1913
κτηνοτρόφος
193
Σκαντζούρης
Γεώργιος
Κων/νος
1907


Σκαντζούρης
Γεώργιος
Κων/νος
1916
γεωργός
807
Σκαντζούρης
Κων/νος
Γεώργιος
1880
ποιμήν
712
Σκεπαρνάκος
Γεώργιος
Δημήτριος
1874
γεωργός
135
Σκεπαρνάκος
Δημήτριος
Γεώργιος
1897
γεωργός

Σκεπαρνάκος
Ιωάννης
Δημήτριος
1923
γεωργός

Σκεπαρνάκος
Κων/νος
Αθανάσιος
1917
γεωργός
172
Σκιαδάς
Γεώργιος
Αθανάσιος
1903
γεωργός
39
Σκιαδάς
Γεώργιος
Απόστολος
1877
γεωργός
153
Σκιαδάς
Απόστολος
Αθανάσιος
1900
γεωργός

Σκιαδάς
Ιωάννης
Αθανάσιος
1917
γεωργός
709
Σουλιώτης
Κων/νος
Αθανάσιος
1874
γεωργός

Στάμος
Αθανάσιος
Παναγιώτης
1918
γεωργός
464
Στάμος
Απόστολος
Νικόλαος
1890
γεωργός

Στάμος
Γεώργιος
Παναγιώτης
1920
γεωργός
110
Στάμος
Ιωάννης
Γεώργιος
1893


Στάμος
Κων/νος
Ιωάννης
1921
γεωργός

Στάμος
Παναγιώτης
Ιωάννης
1924
γεωργός
129
Στάμος
Σταύρος
Νικόλαος
1897
γεωργός
324
Στάμος
Χρήστος
Νικόλαος
1889
ποιμήν
Τ

Τριανταφύλλου
Νικόλαος
Κων/νος
1922


Τσόγκας
Αθανάσιος
Δημήτριος
1923
γεωργός
199
Τσόγκας
Γεώργιος
Δημήτριος
1908

929
Τσόγκας
Δημήτριος
Γεώργιος
1885
ποιμήν

Τσόγκας
Κων/νος
Δημήτριος
1919
γεωργός
Φ
84
Φράγγος
Ιωάννης
Νικόλαος
1882
γεωργός
76
Φράγγου
Δημήτριος
Ιωάννης
1884
γεωργός
207
Φράγκος
Βασίλειος
Χρήστος
1910


Φράγκος
Γεώργιος
Δημήτριος
1920
γεωργός
1109
Φράγκος
Δημήτριος
Νικόλαος
1880
ποιμήν
232β
Φράγκος
Ιωάννης
Δημήτριος
1913

360
Φράγκος
Κων/νος
Δημήτριος
1908


Φράγκος
Κων/νος
Ιωάννης
1920
γεωργός
434
Φράγκος
Κων/νος
Ιωάννης
1890
εργάτης
49
Φράγκος
Νικόλαος
Κων/νος
1892
γεωργός

Φράγκος
Νικόλαος
Χρήστος
1913
γεωργός
1064
Φράγκος
Χρήστος
Νικόλαος
1883
ποιμήν
Χ
115
Χάδος
Αθανάσιος
Αναστάσιος
1894
γεωργός

Χάδος
Αθανάσιος
Δημήτριος
1905
γεωργός

Χάδος
Αλέξανδρος
Απόστολος
1921
γεωργός
104
Χάδος
Αλέξανδρος
Γεώργιος
1891
γεωργός
716
Χάδος
Αλέξανδρος
Θεόδωρος
1874
γεωργός
509
Χάδος
Αναστάσιος
Νικόλαος
1872
ποιμήν
197
Χάδος
Ανδρέας
Δημήτριος
1893
γεωργός
157
Χάδος
Απόστολος
Γεώργιος
1896


Χάδος
Απόστολος
Δημήτριος
1903
γεωργός

Χάδος
Βασίλειος
Αλέξανδρος
1916
γεωργός
13
Χάδος
Γεώργιος
Αλέξανδρος
1864

296
Χάδος
Γεώργιος
Νικόλαος
1884
ποιμήν

Χάδος
Δημήτριος
Ανδρέας
1916

816
Χάδος
Δημήτριος
Γεώργιος
1877
γεωργός
155
Χάδος
Δημήτριος
Γεώργιος
1901
γεωργός
479
Χάδος
Δημήτριος
Θεόδωρος
1871
ποιμήν
436
Χάδος
Δημήτριος
Ιωάννης
1889
γεωργός
137
Χάδος
Ευάγγελος
Γεώργιος
1898
γεωργός
111
Χάδος
Ευάγγελος
Ιωάννης
1893
γεωργός
130
Χάδος
Θεόδωρος
Αλέξανδρος
1897
γεωργός
160
Χάδος
Θεόδωρος
Νικόλαος
1902
γεωργός

Χάδος
Ιωάννης
Απόστολος
1919
γεωργός

Χάδος
Ιωάννης
Δημήτριος
1919
γεωργός

Χάδος
Κων/νος
Αλέξανδρος
1923
γεωργός

Χάδος
Κων/νος
Ανδρέας
1917
γεωργός
132
Χάδος
Κων/νος
Δημήτριος
1897
γεωργός
142
Χάδος
Κων/νος
Δημήτριος
1899
γεωργός
229
Χάδος
Κων/νος
Ιωάννης
1912
γεωργός

Χάδος
Κων/νος
Σπυρίδων
1906

112
Χάδος
Νικόλαος
Δημήτριος
1893
γεωργός
868
Χάδος
Νικόλαος
Θεόδωρος
1870
γεωργός

Χάδος
Σεραφείμ
Δημήτριος
1915
γεωργός
150
Χάδος ή Ανάγνου
Ευάγγελος
Δημήτριος
1901
γεωργός
131
Χάδος ή Ανάγνου
Κων/νος
Δημήτριος
1892
γεωργός
201α
Χασιώτης
Πέτρος
Ιωάννης
1914
γεωργός
208
Χασιώτης
Χρήστος
Ιωάννης
1910
γεωργός
814
Χρήστου ή Σκιαδάς
Αθανάσιος
Απόστολος
1878
γεωργός


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. Στον αναθεωρημένο κατάλογο του 1945 διαπιστώνονται τέσσερις  μεταδημοτεύσεις. Μεταδημότευσαν οι:
Κάνουρας ή Μόχας Κων/νος του Γεωργίου (γεν. 1920),
Μαντζίκος Θεόδωρος του Δημητρίου (γεν. 1917),
Μπετένιος Αθανάσιος του Κων/νου (γεν. 1922),
Σκεπαρνάκος Κων/νος του Αθανασίου (γεν. 1917).

Β. Από τις στήλες των διαγραπτέων λόγω θανάτου στις αναθεωρήσεις των ετών 1930, 1932, 1933 και 1945 είναι δυνατόν να υπολογισθεί ως terminus ante quem (λατιν. «όριο πριν από το οποίο») το έτος θανάτου, δεδομένου ότι ο εγγεγραμμένος απεβίωσε πριν από το έτος αναθεώρησης του εκλογικού καταλόγου. Παράδειγμα: από την οικογενειακή μου παράδοση είναι γνωστό ότι ο Αλεξόπουλος Ευάγγελος του Ιωάννου (παππούς μου, γεν. 1875) απεβίωσε το 1932 σε ηλικία 57 ετών λόγω ισχυρού κρυολογήματος επειδή λούσθηκε με παγωμένο νερό, αφήνοντας τον πατέρα μου Αλεξόπουλο Γεώργιο του Ευαγγέλου (1919-1982) ορφανό σε ηλικία 13 ετών. Πράγματι διαγράφηκε «ως αποβιώσας» στην αναθεώρηση του εκλογικού καταλόγου του έτους 1933, δηλαδή ένα έτος μετά το θάνατό του.
Οι διαγραπτέοι είναι οι εξής:
Επώνυμο
Όνομα
Όνομα πατρός
Έτος γεννή-σεως
Έτος διαγραφής
Αλεξόπουλος
Γεώργιος
Ιωάννης
1884
1933
Αλεξόπουλος
Ευάγγελος
Ιωάννης
1875
1933
Ανάγνου
Δημήτριος
Δημήτριος
1899
1945
Ανάγνου
Δημήτριος
Θεόδωρος

1945
Αρμυριώτης
Δημήτριος
Κων/νος
1878
1945
Καρανάσιος
Ιωάννης
Αθανάσιος
1876
1945
Καρανάσιος
Σπυρίδων
Αθανάσιος
1887
1945
Καραπλιός
Παναγιώτης
Δημήτριος
1885
1930
Κατσαντώνης
Ιωάννης
Αλέξανδρος
1875
1930
Κατσαντώνης
Κων/νος
Αθανάσιος

1945
Κούτρας
Ιωάννης
Δημήτριος
1890
1930
Κούτρας
Ιωάννης
Χρήστος
1874
1933
Μαντζίκος
Νικόλαος
Γεώργιος
1888
1945
Μαντζίκος
Χαράλαμπος
Γεώργιος
1885
1930
Μπαλατσός
Σταύρος
Βασίλειος

1945
Παναγιώτου
Νικόλαος
Στάμος
1868
1930
Παπαϊωάννου
Ιωάννης
Δημήτριος
1875
1945
Παπαϊωάννου
Κων/νος
Δημήτριος
1872
1945
Σκαντζούρης
Κων/νος

1880
1932
Σουλιώτης
Κων/νος
Αθανάσιος
1874
1930
Φράγκος
Δημήτριος
Ιωάννης
1884
1930
Φράγκος
Ιωάννης
Νικόλαος
1884
1945
Χάδος
Απόστολος
Δημήτριος
1903
1945
Χάδος
Γεώργιος
Αλέξιος
1864
1945
Χάδος
Γεώργιος
Δημήτριος

1932
Χάδος
Γεώργιος
Νικόλαος
1884
1945

Γ. Η πλειοψηφία των εκλογέων δηλώνουν γεωργοί και ποιμένες ή κτηνοτρόφοι. Εκτός αυτών υπάρχουν:
-ένας οινοπώλης, ο Κούτρας Δημήτριος του Αθανασίου (γεν. 1857),
-ένας τσαρουχάς, ο Μπαλατσός Βασίλειος του Ιωάννη (γεν. 1891),
-δύο εργάτες, οι Μαντζίκος Νικόλαος του Γεωργίου (γεν. 1888) και Φράγκος Κων/νος του Ιωάννη (γεν. 1890),
-ένας εργατικός, ο Κολιάτος Παναγιώτης του Κων/νου (γεν. 1912),
-ένας παντοπώλης, ο Πολύμερος Ανδρέας του Αθανασίου (γεν. 1912),
-ένας ράπτης, ο Ζήσης Γεώργιος του Δημητρίου (γεν. 1913),
-ένας σιδηρουργός, ο Κάνουρας Θεόδωρος του Ιωάννη (γεν. 1913).

ΕΙΚΟΝΕΣ

Eικ.1α: «Εκλογικός κατάλογος της κοινότητος Τσερνοβιτίου κωδικοποιηθείς και εκτυπωθείς βάσει των μέχρι και του έτους 1928 γενομένων αναθεωρήσεων αυτού», Σελίδα 1.
Eικ.1β: «Εκλογικός κατάλογος της κοινότητος Τσερνοβιτίου κωδικοποιηθείς και εκτυπωθείς βάσει των μέχρι και του έτους 1928 γενομένων αναθεωρήσεων αυτού», Σελίδα 2.
Eικ.1γ: «Εκλογικός κατάλογος της κοινότητος Τσερνοβιτίου κωδικοποιηθείς και εκτυπωθείς βάσει των μέχρι και του έτους 1928 γενομένων αναθεωρήσεων αυτού», Σελίδα 3.Εικ.2: «Κατάστασις εμφαίνουσα τους κάτωθι αναφερομένους εκλογείς υπό των αναφερομένων παραρτημάτων ών η διαγραφή διετάχθη δι’ αποφάσεων του Πρωτοδικείου, και ων τα ονοματεπώνυμα δεν υπάρχουσιν εν τω εκλογικώ καταλόγω ή τοις παραρτήμασι ή δεν συμφωνούσι προς τα εν αυτή αναγεγραμμένα».
Εικ.3: Παράρτημα του εκλογικού καταλόγου της κοινότητος Παληοκερασιάς Νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος καταρτισθέν κατά την αναθεώρησιν του έτους 1930.
Εικ.4: «Παράρτημα του εκλογικού καταλόγου της κοινότητος Παλαιοκερασιάς νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος καταρτισθέν κατά την αναθεώρησιν του έτους 1931».

Εικ.5: «Παράρτημα του εκλογικού καταλόγου της κοινότητος Παλαιοκερασιάς καταρτισθέν κατά την εν έτει 1932 γενομένην αναθεώρησιν αυτού δυνάμει της υπ’ αριθ. 500 αποφάσεως Πρωτοδικείου Λαμίας».
Εικ.6: «Παράρτημα του εκλογικού καταλόγου της κοινότητος Παλαιοκερασιάς νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος καταρτισθέν κατά την εν έτει 1933 γενομένην αναθεώρησιν αυτού δυνάμει της υπ’ αριθ. 334/1933 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Λαμίας».
Εικ.7: «Παράρτημα του εκλογικού καταλόγου της κοινότητος Παλαιοκερασιάς νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος καταρτισθέν κατά την εν έτει 1934 γενομένην αναθεώρησιν αυτού δυνάμει της υπ’ αριθ. 510/1934 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Λαμίας»
Εικ.8: «Παράρτημα του εκλογικού καταλόγου της κοινότητος Παλαιοκερασιάς της Περιφερείας του Πρωτοδικείου Λαμίας καταρτισθέν κατά την εν έτει 1935 γενομένην αναθεώρησιν αυτού δυνάμει της υπ’ αριθ. 254/1935 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Λαμία Πρωτοδικών».
Εικ.9α: «Νομός Φθιώτιδος Παράρτημα του εκλογικού καταλόγου της κοινότητος Παλαιοκερασιάς», Σελίδα 1.

Εικ.9β: «Νομός Φθιώτιδος Παράρτημα του εκλογικού καταλόγου της κοινότητος Παλαιοκερασιάς», Σελίδα 2.
Eικ.10α: Η πρώτη σελίδα του ΦΕΚ 206/Α/28-09-1927 της μετονομασίας του Τσερνοβιτίου σε Παλιοκερασιά.
Eικ.10β: Η πέμπτη σελίδα του ΦΕΚ 206/Α/28-09-1927 με τη μετονομασία του Τσερνοβιτίου σε Παλιοκερασιά.
Eικ.10γ: Η τελευταία σελίδα του ΦΕΚ 206/Α/28-09-1927 της μετονομασίας του Τσερνοβιτίου σε Παλιοκερασιά.ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ


1)Eικ.1αβγ-9αβ: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Παράρτημα Νομού Φθιώτιδας.
2)Eικ.10αβγ: Αναζήτηση ΦΕΚ.

ΠΗΓΕΣ