ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος.

Κυριακή, 19 Μαΐου 2019

Πλειστηριασμός προβάτων ιερέα στη Λαμία του 1878


Στην τέταρτη σελίδα του φύλλου 52/18-05-1878 της λαμιώτικης εφημερίδα «ΕΥΝΟΜΙΑ» με τον τίτλο «Γραμμάτιον πληστειριασμού αυτοκινήτων ζώων» αναγγέλεται πλειστηριασμός προβάτων στην Πλατεία Ελευθερίας της Λαμίας. Στην αναγγελία του πλειστηριασμού αναφέρονται περιληπτικά τα εξής:
την Κυριακή 28 Μαΐου 1878 και ώρα 9 έως 11 π.μ μπροστά στο καφενείο των αδελφών Γραμματίκα στην Πλατεία Ελευθερίας και ενώπιον του συμβολαιογράφου Σάββα Ν. Πετσοπούλη ή αντικαταστάτη του, θα πραγματοποιηθεί πλειστηριασμός προβάτων του οφειλέτη ιερέα Λεωνίδα Στεργιανού[1], κατοίκου Λαμίας. Δανειστής του υπήρξε ο Αναγνώστης Π. Ζητουνιάτης[2], κάτοικος Λαμίας. Συγκεκριμμένα θα τεθούν σε πλειστηριασμό 64 προβατίνες γαλακτοπαραγωγής (γαλάριες) με τα αρνιά τους 2 έως 5 ετών. Όλες είναι καλέσιες, δηλαδή έχουν άσπρο χρώμα με μαύρες κηλίδες γύρω από τα μάτια, τα αυτιά και τη μύτη τους. Τιμή εκίνησης για κάθε προβατίνα (πρατίνα) ορίσθηκε το ποσό των πέντε δραχμών.
Το κείμενο της εφημερίδας έχει ως εξής:
«Ο παρά τοίς εν Λαμία πρωτοδίκαις δικαστικός κλητήρ Κωνσταντίνος Λαχανοκάρδης δηλοποιεί ότι. Την εικοστήν ογδόην Μαΐου 1878 εβδομηκοστού ογδόου έτους ημέραν Κυριακήν έμπροσθεν εις το κατά την πλατείαν της ελευθερίας της Λαμίας κείμενον εργαστήριον των Αδελφών Γραμματίκα ενώπιον του Συμβολαιογράφου Λαμίας Σάββα Ν.Πετσοπούλη ή κωλυομένου αυτού ενός των ετέρων Συμβολαιογράφων Λαμίας ή άλλου τινός νομίμου αναπληρωτού αυτών θέλει πλειστηριασθούν τα διά της από εικοστής έκτης Απριλίου ενεστώτος έτους εκθέσεώς μου αναγκαστικώς κατασχεθέντες προβατίναις εξήκοντα τέσσαρας αριθ. 64 γαλάριες με τα αρνία των ρούντα άπαντες κάλεσες από αρνιών δύο έως πέντε ετών με διάφορα σημάδια και τάς οποίας παράδωσα εις τον μεσεγγειούχον δήμαρχον Λαμίας Κύριον Κομνάν Τράκαν της ιδιοκτησίας του οφειλέτου Λεωνίδα Στεργιανού ιερέως κατοίκου Λαμίας εν τώ τέλει του να πληρωθή ο καταδιώκων δανειστής Αναγνώστης Π. Ζητουνιάτης κάτοικος Λαμίας δραχμάς χιλίας εννεακοσίας οκτώ και δέκα εκατοστά διά κεφάλαιον τόκους έξοδα δίκης και επιταγής και προσέτι τα έξοδα άπαντα της εκτελέσεως πρός εκτέλεσιν της από ενάτης οκτωβρίου 1875 εβδομηκοστού πέμπτου έτους υπ’ αριθμ. 776 τελεσιδίκου και εκτελεστής αποφάσεως των εν Λαμία Πρωτοδικών δι’ ής υποχρεώθη ο Λεωνίδας Στεργιανού Ιερεύς να πληρώση αλληλεγγύως μετά του Ευσταθίου Παπαϊωάννου κατοίκων Λαμίας εις τον δανειστήν δραχμάς χιλίας τετρακοσίας τρείς και τεσσαράκοντα λεπτά τους τόκους αυτών από πρώτης 8βρίου 1875 εβδομηκοστού πέμπτου έτος μέχρι εξοφλήσεως πρός δώδεκα τοίς εκατόν και τα δικαστικά έξοδα δραχμάς είκοσι έξ και τα τέλη διά τάς οποίας επιταγή ο Λεωνίδας Στεργιανού Ιερεύς να πληρώση άπαντα ταύτα μέχρι της επιταγής δραχμάς τετρακοσίας εξήκοντα οκτώ και δέκα εκατοστά ως και τους τόκους αυτών από της επιταγής τριάντα 8βρίου 1875 εβδομηκοστού πέμπτου έτους μέχρι εξοφλήσεως ως εξάγεται από το τριακοστής οκτωβρίου 1875 αποδεικτικόν επιδόσεως του δικαστικού κλητήρος Αθανασίου Μωρίκη αρχομένου του πληστειριασμού από την ενάτην ώραν και τελειώσει την ενδεκάτην ώραν πρό μεσημβρίας της αυτής ανωτέρω ημέρας ότε θέλει κατακυρωθούν εις τον τα πλείονα προσφέροντα τελευταίον πλειοδότην αφού παρέλθουν τρία λεπτά της ώρας μετά την τελευταίαν προσφοράν διδομένου σημείου παρα΄ του κήρυκος διά σκεπαρνίου ή κώδωνος τα δικαιώματα είναι εις βάρος του αγοραστού τα δε χρήματα θέλουν πληρωθή επί χείρας και πρό της παραδόσεως των προβάτων επί των οποίων ο επισπεύδων προσφέρη τιμήν διά να χρησιμεύση ως πρώτη προσφορά κατά την ημέραν του πλειστηριαμού εκάστη πρατίνα δραχ. πέντε προσκαλούνται όσοι επιθυμούν να γίνωσιν αγορασταί των περί ών ο λόγος προβατείων να παρευρεθώσι εις την προσδιορισθείσαν ημέραν ώραν και τόπον να πλειοδοτήσωσιν.
Αντίγραφον της παρούσης θέλει τοιχοκοληθούν εις όλα τα παρά του νόμου οριζόμενα μέρη και έτερον να καταχωρηθή εις την ενταύθα εκδιδομένη εφημερίδα η «Ευνομία» εντός του παρά του Νόμου οριζομένης προθεσμίας άπαξ και διακυρηχθή ο πλειστηριασμός καθ’ όλην την αγοράν Λαμίας διάτινος κήρυκος πρός γνώσιν των αγοραστών.
Εγένετο εν Λαμία και κατάπαραγγελίαν του δικηγόρου Νικολάου Ζητουνιάτου πληρεξουσίου του επισπεύδοντος Αναγνώστου Ζητουνιάτου, την τετάρτην Μαΐου 1878 εβδομηκοστού ογδόου έτους.
ο Κλητήρ
Κ.Λαχανοκάρδης
ότι αντίγραφον αυθημερόν
ο Κλητήρ
Κ.Λαχανοκάρδης».


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
[1] Ο ιερέας Λεωνίδας Στεργιανός, απόφοιτος του Ελληνικού Σχολείου, συμμετείχε στην Επισκοπική Επιτροπή της τότε χηρεύουσας Μητρόπολης Φθιώτιδας με τον τίτλο του Χαρτοφύλακος. Βλέπε στην ανάρτηση: «Η διακονία του Αγίου Νεκταρίου στο Νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος (30 Σεπτεμβρίου1893 έως 6 Μαρτίου 1894)».
[2] Ο Αναγνώστης Π. Ζητουνιάτης (1804-1881) καταγόταν από τη Φωκίδα. Δραστηριοποιήθηκε πολιτικά και επιχειρηματικά στο φθιωτικό χώρο μετά την απελευθέρωση έως τον θάνατό του. Περισσότερα για τον Αναγνώστη Π. Ζητουνιάτη βλέπε στην υποσημείωση 1 της ανάρτησης «Παραχώρηση στο Νικόλαο Ζητουνιάτη δικαιώματος εκμετάλλευσης δύο μεταλλείων στις περιοχές Σπαρτιάς και Πελασγίας».
ΕΙΚΟΝΕΣ

α.
β.
Εικ.1αβ. Το πρωτοσέλιδο και η τέταρτη σελίδα της εφημερίδας «ΕΥΝΟΜΙΑ».


ΠΗΓΗ
Εφημερίδα ΕΥΝΟΜΙΑ, φύλλο 52/18-05-1878, σελίδα 4, ψηφιακός σελιδοδείκτης 97.