ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος.

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020

Χάρτες και πληροφορίες για την ιστορική πορεία της Λαμίας στο χρόνο


Στο βιβλίο του Δημητρίου Γ. Γαρδίκη «Τα χρονικά της Λαμίας, Λαμία 1950» δημοσιεύονται χάρτες-σκαριφήματα και πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστορική πορεία της Λαμίας από την κλασσική εποχή έως και το 1940. Ειδικότερα δημοσιεύονται:
-Χάρτες του 490 π.Χ., του 1821 και του πολεοδομικού συγκροτήματος του 1940. Επίσης τουριστικό σκαρίφημα των περιχώρων της Λαμίας του 1940.
-Πίνακας των δημοτικών αρχόντων από το 1836 έως και το 1940.
-Προϋπολογισμός του Δήμου Λαμίας του 1840.
-Γραφική παράσταση της Λαμίας σε τομείς της απογραφής του 1940 με τα αποτελέσματα της απογραφής.
Αναλυτικά:
Εικ.1. Χάρτης με τη θέση της Λαμίας. Δεξιά διακρίνεται η Ακρολαμία και ο Ξηριάς. Αριστερά ο λόφος του Αγίου Λουκά με το Αραπόρεμα και πιο πάνω ο προφήτης Ηλίας. Από κάτω τους διακρίνεται η πόλη, οχυρωμένη με τείχος. Δίπλα στον Σπερχειό ποταμό υπήρξε ο σιτοβολώνας της περιοχής. Βόρεια, πυκνό δάσος καλύπτει τους πρόποδες της Όθρυος.
Για το δάσος ο Γαρδίκης αναφέρει επί λέξει: «Από Βορρά εκαλύπτετο από πυκνότατον δάσος ονομαζόμενον «ο  π ε ρ ί φ η μ ο ς  Μ α λ ι α κ ό ς  δ ρ υ μ ό ς», αδιάβατον και απροσπέλαστον καθ’ όλην την έκτασιν της Νοτίας πλευράς της Όθρυος της αντιστοιχούσης εις την περιοχήν της Λαμίας και εγγύτατα αυτής μέχρι των κρασπέδων της κατωφερούς πρός την πόλιν κλιτύος. Από έν σημείον μόνον διήρχετο δρόμος, διά του αυχένος Δερβέν, ύψους 890 μ., διά του οποίου επεκοινώνει η Θεσσαλία μετά της Λαμίας και όστις ηκολούθει περίπου την αυτήν διεύθυνσιν συγκοινωνίας της σημερινής, διά των μονοπατιών και όχι της δημοσίας οδού.».
Εικ.2. Χάρτης της Λαμίας κατά την επανάσταση του 1821. Διακρίνονται οι τρείς συνοικίες της πόλης, ορισμένες βρύσες, αλώνια στη θέση της σημερινής πλατείας Πάρκου και το χάνι που φυλακίσθηκε ο Αθανάσιος Διάκος. Εικ.3. Χάρτης του πολεοδομικού συγκροτήματος της Λαμίας το 1940. Εικ.4. Τουριστικό σκαρίφημα των περιχώρων της Λαμίας με χιλιομετρικές αποστάσεις και υπόμνημα για τις ιαματικές πηγές της περιοχής. Να σημειωθεί ότι στη λουτρόπολη των Καμμένων Βούρλων η πηγή ονομάζεται «Μεταξά».

Εικ.5. Πίνακας με τους διατελέσαντες δημάρχους της πόλης από το 1836 έως και το 1940. Εικ.6. Πίνακας με τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαμίας του έτους 1840.
α
β
Εικ.7αβ. Γραφική παράσταση της πόλης σε τομείς με τα αποτελέσματα της απογραφής της 16ης Οκτωβρίου 1940.


ΠΗΓΗ

 Δημητρίου Γ. Γαρδίκη, Τα χρονικά Λαμίας. Λαμία 1950.