ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος.

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

Το Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκερασιάς, των Σωτήρη Γ. Αλεξόπουλου και Νικολάου Π. Σωκράτους (Μέρος B΄)


Στη συνέχεια της έρευνας για το Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκερασιάς δημοσιεύεται εδώ μαθητολόγιο, στο οποίο αναγράφονται ονοματεπώνυμα μαθητών, που φοίτησαν στο σχολείο σε παλαιότερες εποχές.
Το μαθητολόγιο ελήφθη από την εργασία της κας Χριστίνας Χάδου με θέμα «Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» Η περίπτωση του δημοτικού σχολείου της Παλαιοκερασιάς: 1930-1950, Κέρκυρα Φεβρουάριος 2004 (την ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική παραχώρηση). Τηρήθηκε από τον αείμνηστο και ακάματο διδάσκαλο Απόστολο Χάδο, ο οποίος «τα μέγιστα πεπαιδευμένος και φιλόπονος, εκφωνών Πανηγυρικόν λόγον την 30ην Ιανουαρίου εορτήν των 3ων Ιεραρχών απεβίωσεν αιφνιδίως κρατών εις χείρας του το χειρόγραφον» (από: ΒΙΒΛΙΟΝ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ). Το συνταρακτικό αυτό γεγονός συνέβη το 1950.
Το μαθητολόγιο αφορά τα σχολικά έτη 1936-37, 1938-39, 1945-46, 1946-47. Για τα δύο πρώτα (1936-37 και 1938-39) δημοσιεύεται μέρος των ονοματεπωνύμων των μαθητών που φοίτησαν στο Δημοτικό Σχολείο, δηλαδή όσα υπάρχουν στην παραπάνω εργασία. Για τα επόμενα δύο έτη (1945-46 και 1946-47) δημοσιεύονται τα ονοματεπώνυμα όλων των μαθητών.
Από το μαθητολόγιο προκύπτουν οι εξής πληροφορίες:
1. Οι μαθητές είναι κατανεμημένοι σύμφωνα με Αριθμό Ελέγχου, Μαθητολογίου και Τάξεως.
2. Ο αριθμός Ελέγχου παραμένει αύξων μέχρι το τέλος του μαθητολογίου.
3. Ο αριθμός Μαθητολογίου έρχεται σε τυχαία σειρά και παραμένει ίδιος μέχρι τη λήξη της φοίτησης του μαθητή. Ένας μαθητής με Αριθμό Μαθητολογίου X μπορεί να βρεθεί σε τυχαία σειρά, ανάλογα με το αν έχει προαχθεί από την προηγούμενη Τάξη.
4. Η βαθμολογία της διαγωγής των μαθητών αναγράφεται μόνο στο Απολυτήριο ή στο Πιστοποιητικό Σπουδής. Μπορεί να είναι α)Κοσμιωτάτη ή β)Κοσμία.
5. Ο Βαθμός Προόδου αναγράφεται επίσης στο Απολυτήριο ή στο Πιστοποιητικό Σπουδής και κλιμακώνεται από το 1 έως το 10, αριθμητικώς. Ο μαθητής χαρακτηρίζεται ολογράφως αναλόγως με την επίδοσή του, ως α)Λίαν καλώς, β)Πολύ καλώς, γ)Καλώς.
6. Το Πιστοποιητικό Σπουδής ή το Απολυτήριο, παραλάμβαναν οι κηδεμόνες ή οι μαθητές ιδιοχείρως.
7. Τα μαθήματα που παρακολουθούσαν και στα οποία βαθμολογούνταν οι μαθητές όλων των τάξεων, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας ήταν:
→      Θρησκευτικά
→      Ελληνική γλώσσα
→      Μαθηματικά
→      Γεωγραφία-Πατριδογνωσία
→      Ιστορία
→      Φυσική Ιστορία
→      Φυσική–Χημεία
→      Ιχνογραφία
→      Καλλιγραφία
→      Χειροτεχνία
→      Ωδική
→      Γυμναστική
8. Το σχολικό έτος χωριζόταν σε 2 εξάμηνα (των οποίων η πραγματική διάρκεια ήταν 4 μήνες) και τα οποία με τη σειρά τους χωρίζονταν σε 2 δίμηνα. Η τελική βαθμολογία εξαμήνου προερχόταν από το μέσο όρο των 2 διμήνων και της γραπτής εξέτασης στο τέλος κάθε εξαμήνου.
9. Ο αριθμός των μαθητών ανά σχολικό έτος:
Σχολικό έτος 1936-37: 12 (μέρος).
Σχολικό έτος 1937-38: 5 (μέρος).
Σχολικό έτος 1945-46: 105 (σύνολο).
Σχολικό έτος 1946-47: 127 (σύνολο).
10. Στον γενικό έλεγχο των μαθητών, τον οποίο ελάμβαναν μετά το τέλος του κάθε εξαμήνου, ο δάσκαλος καλούνταν να γράψει μία παρατήρηση σχετικά με τη φοίτηση του κάθε μαθητή: «προάγεται», «ουδόλως εφοίτησεν», «απορρίπτεται». Εάν ένας μαθητής μετεγγραφόταν τελικά σε άλλο σχολείο, παρέμενε στο μαθητολόγιο του παλιού σχολείου και ο διδάσκαλος σημείωνε στις παρατηρήσεις «ενεγράφη εις σχολείον (όνομα νέου σχολείου-προορισμού)».
11. Ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη:

Σχολικό έτος 1945-46
ΤΑΞΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Α΄
65
Β΄
16
Γ΄
14
Δ΄
  8
Ε΄
 2
ΣΤ΄
-

ΣΥΝΟΛΟ       105

Σχολικό έτος 1946-47
ΤΑΞΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Α΄
74
Β΄
24
Γ΄
12
Δ΄
  9
Ε΄
 7
ΣΤ΄
-

ΣΥΝΟΛΟ       127

Για τα Σχολικά έτη 1936-37 και 1937-38 δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν αντίστοιχοι πίνακες λόγω ανεπαρκών στοιχείων.
Ακολουθούν οι Πίνακες του μαθητολογίου:
 ΠΗΓΗ
Από την εργασία της Χριστίνας Χάδου στο μάθημα Ιστορία της Εκπαίδευσης, του Τμήματος Ιστορίας της Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου με θέμα: «Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» Η περίπτωση του δημοτικού σχολείου της Παλαιοκερασιάς: 1930-1950, Κέρκυρα Φεβρουάριος 2004.


ΕΙΚΟΝΕΣ

Εικ.1 Σχολικά έτη 1936-37 και 1937-38.Εικ.2 Σχολικό έτoς 1945-46, σελίδα 1.Εικ.3 Σχολικό έτoς 1945-46, σελίδα 2. Εικ.4 Σχολικό έτoς 1945-46, σελίδα 3.


 
Εικ.5 Σχολικό έτoς 1945-46, σελίδα 4.Εικ.6 Σχολικό έτoς 1946-47, σελίδα 5.Εικ.7 Σχολικό έτoς 1946-47, σελίδα 6.Εικ.8 Σχολικό έτoς 1946-47, σελίδα 7.Εικ.9 Σχολικό έτoς 1946-47, σελίδα 8.Εικ.10 Σχολικό έτoς 1946-47, σελίδα 9.ΠΗΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ

Ελήφθησαν από την εργασία της κας Χριστίνας Χάδου.