ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος.

Κυριακή, 7 Ιανουαρίου 2018

Πλειστηριασμοί στη Λαμία του 1838

Στις τελευταίες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφόρησαν στο Ελληνικό Βασίλειο αμέσως μετά την ίδρυσή του, δημοσιεύεται πλήθος αγγελιών πλειστηριασμών ακίνητης και κινητής περιουσίας των υπηκόων του.
Ενδεικτικά, αναδημοσιεύονται εδώ δύο περιπτώσεις πλειστηριασμών στη Λαμία. Οι αγγελίες καταχωρήθηκαν στην εφημερίδα της Αθηνών «ΑΘΗΝΑ»*.

Α. Πλειστηριασμός εργαστηρίου
Στο φύλλο 568/15-10-1838 δημοσιεύεται «Έκθεσις αναγκαστικής κατασχέσεως» και «Κοινοποίησις πλειστηριασμού» ενός εργαστηρίου στη Λαμία.
Το εργαστήριο βρισκόταν στη θέση Παλιά Κρεατοπωλεία και ανήκε στον Ν.Κ.Μπέσσα. Από το Πρωτοδικείο Λαμίας εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση αναγκαστικής κατάσχεσης για οφειλές 748,75 δραχμών (χρέος 630 δρχ.+έξοδα δίκης 118,75 δρχ.) του Ν.Κ.Μπέσσα πρός τον Λάζαρο Παναγιώτου.
Ως τόπος διενέργειας του πλειστηριασμού ορίσθηκε η μεγάλη πλατεία της Λαμίας (η μετέπειτα Πλατεία Ελευθερίας) μπροστά από το καφενείο του Πούλιου Σωτηριάδου. Ημέρα ορίσθηκε η Κυριακή μετά το τέλος της θείας λειτουργίας από ώρα 10 έως τις 12 το μεσημέρι. Υπάλληλος ορίσθηκε ο ειρηνοδίκης Λαμίας Βασίλειος Περραιβός. Πρώτη προσφορά (τιμή εκίννησης) από τον δανειστή Λάζαρο Παναγιώτου ορίσθηκε το ποσό των 500 δραχμών. Η κατακύρωση θα γινόταν στον πλειοδότη που θα προσέφερε τρία λεπτά περισσότερα μετά την τελευταία προσφορά και τα χρήματα στο χέρι.
Τα κείμενα έχουν ως εξής:
Έκθεσις αναγκαστικής κατασχέσεως.
Σήμερον την εικοστήν πρώτην Σεπτεμβρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τριακοστού ογδόου έτους ημέραν τετάρτην ώραν ογδόην πρό μεσημβρίας εν Λαμία κατά παραγγελίαν του Δικηγόρου Κ.Αγαθανίκου Μιλτιάδου πληρεξουσίου του Λαζάρου Παναγιώτου και κατά συνέπειαν της υπ’ αριθμόν 196 και από α΄ Αυγούστου τ.ε. εκτελεστής αποφάσεως των εν Λαμία Πρωτοδικών εκδοθείσα υπέρ του ανωτέρου Λαζάρου Παναγιώτου και κατά του Νικολάου Κωνσταντίνου Μπέσσα καταδικάζουσα αυτόν εις την πληρωμήν των δραχμών εξακοσίων τριάκοντα αριθ. 630 και εις τα εκεί ήδη έξοδα της δίκης συνιστάμενα εις δραχμάς εκατόν δεκαοκτώ και λεπτά εβδομήντα πέντε αριθ. 748 75 μετέβην ο υποφαινόμενος κλητήρ του εν Λαμία δικαστηρίου των πρωτοδικών συνωδευμένος από τον δημαρχιακόν πάρεδρον του τόπου Κ.Γεώργιον Π. Χαλμουκόπουλον και τους μάρτυρας ΚΚ Μήτρον Τριανταφύλη και Ρίζον Εμμανουήλ κάτοικοι ενταύθα και απόντος του διαδίκου εις την θέσιν Πολιά Κρεατοπωλεία, και κατέσχον το εργαστήριον του Νικολάου Κ. Μπέσσα συνιστάμενον από έν εργαστήριον ανήκον εις την ιδιοκτησίαν του Ν.Κ.Μπέσσα και γειτνιάζον από ανατολάς με δημόσιον δρόμον από μεσημβρίαν με δημόσιον δρόμον, από δυσμάς με το εργαστήριον του Παπά Γεωργίου Τούβερη και το οποίον εκτιμήθη παρά του δημαρχιακού παρέδρου διά δραχμάς εννεακοσίας αριθ. 900.
Διωρίσθη ημέρα του πλειστηριασμού του κατασχεθέντος εργαστηρίου την πρώτην κυριακήν μετά το τέλος της θείας λειτουργίας μετά τεσσάρων εβδομάδων, αφ’ ής ημέρας δημοσιευθή διά της εφημερίδος. Τόπος δε του πλειστηριασμού η πλατεία της Λαμίας και υπάλληλος ο Ειρηνοδίκης Λαμίας.
Εις ένδειξιν τούτων απάντων συνταχθείσης της παρούσης και αναγνωσθείσης μεγαλοφώνως υπεγράφη παρά του δημαρχιακού παρέδρου του τόπου και παρά και παρά των παρευρεθέντων μαρτύρων και παρ’ εμού του συντάξαντος αυτήν κλητήρος.
Ο Δημαρχικός Πάρεδρος του Δήμου Λαμίας.
Γ.Π.Χαλμουκόπουλος.
Οι μάρτυρες Μήτρος Τριανταφύλη, Ρίζος Εμμανουήλ,
Ο κλητήρ Γ. Σιμμούλης
Διά το ακριβές της αντιγραφής.
Εν Λαμία, την αυτήν ημερομηνίαν.
Ο κλητήρ Γ. Σιμμούλης.
[Πηγή: Εφημερίδα «ΑΘΗΝΑ», φύλλο 568/15-10-1838, σελίδα 4.]
▬▬▬▬
Κοινοποίησις πλειστηριασμού.
Δυνάμει των άρθρων 965 και 968 της πολιτ. Δικονομίας και κατά συνέπειαν της υπ’ αριθ. 191 και από 1 Αυγούστου τ.ε. εκτελεστής αποφάσεως των εν Λαμία Πρωτοδικών και της πρός εμέ δοθείσης παραγγελίας παρά του Κ.Α.Μιλτιάδου πληρεξουσίου του Λαζάρου Παναγιώτου, εκτίθεται εις πλειστηριασμόν τα παραπόδας εις την έκθεσιν σημειούμενα εργαστήρια του Ν.Κ.Μπέσσα κείμενα εις την θέσιν Πολιά Κρεατοπωλεία εν τη πόλει Λαμία και γειτνιάζοντα από ανατολάς με δημόσιον δρόμον, από δυσμάς με το εργαστήριον του Παπα Γεωργίου Τούβαρη, και από άρκτον με δημόσιον δρόμον, ανήκοντα εις την ιδιοκτησίαν του διαληφθέντος Ν.Κ.Μπέσσα και πωλείται διά το πρός τον ρηθέντα Λ.Παναγιώτου χρέος του συνιστάμενον εκ δραχμών 749 και λεπτά 75 ομού με της δίκης τα έξοδα. Την πρώτην κυριακήν μετά παρέλευσιν τεσσάρων εβδομάδων από της κοινοποιήσεως της παρούσης εις δημόσιον φύλλον (εφημερίδα) και τόπος μέν του πλειστηριασμού διορίζεται η μεγάλη πλατεία της Λαμίας έμπροσθεν του καφφενίου του Πούλιου Σωτηριάδου και υπάλληλος ο Ειρηνοδίκης Λαμίας.
Επομένως ειδοποιούνται όσοι των αγοραστών ότι εδιωρίσθη η πρώτη προσφορά παρά του δανειστού η ποσότης των δραχμών 500 ο πλειστηριασμός θέλει αρχίσει την δεκάτην ώραν π.μ. και θέλει τελειώσει την δωδεκάτην της μεσημβρίας. Η δε κατακύρωσις θέλει γίνει εις τον τα πλείονα προσφέροντα τρία λεπτά μετά την τελευταίαν προσφοράν διδομένου σημείου διά σκηπανίου, τα δε χρήματα επί χείρας.
Εν Λαμία την 2 Οκτωβρίου 1838.
Ο παρά τοίς εν Λαμία Πρωτοδίκαις κλητήρ
Γ.Σιμμούλης.
[Πηγή: Εφημερίδα «ΑΘΗΝΑ», φύλλο 568/15-10-1838, σελίδα 4.]

Β. Πλειστηριασμός κινητής περιουσίας
Στο φύλλο 565/6-10-1838 της ίδιας εφημερίδας δημοσιεύεται απόφαση του ειρηνοδίκη ενεργούντος ως συμβολαιογράφου Βασιλείου Δ. Περραιβού για πλειστηριασμό της κινητής περιουσίας των ανηλίκων παιδιών της Παναγιώταινας Ευλογιούς που απεβίωσε. Ως χρόνος του πλειστηριασμού ορίσθηκε η Κυριακή μετά τη θεία λειτουργία και καταληκτική ώρα η 11η π.μ.. Ως τόπος η πλατεία αγοράς, μπροστά από το εργαστήριο του Θεοδώρου Χατζηκωστοπούλου. Η αγγελία συνοδεύεται από κατάλογο των κινητών πραγμάτων καθώς και τιμές εκτίμησης και τιμές πρώτης προσφοράς.
Το κείμενο έχει ως εξής:
«Αριθ. 510.
Ο Ειρηνοδίκης Λαμίας ως συμβολαιογράφος
Διακηρύττει, ότι δυνάμει της από 18 Ιουνίου 1838 απαριθ. 158 αποφάσεως του δικαστηρίου των εν Λαμία Πρωτοδικών, εκτίθονται εις πλειστηριασμόν όλα τα κινητά πράγματα των ανηλίκων της αποβιωσάσης Παναγιώταινας Ευλογίους, των οποίων κατάλογος παραρτάται υπό την παρούσαν. Ο πλειστηριασμός των κινητών αυτών πραγμάτων, αρχόμενος την τριακοστήν του μηνός Οκτωβρίου 1838, ευθύς μετά την θείαν λειτουργίαν, ενώπιόν μας επί της πλατείας της αγοράς της πόλεως Λαμίας, έμπροσθεν του αργαστηρίου του Θεοδώρου Χατζή Κωστοπούλου, και λήγει την ενδεκάτην ώραν πρό μεσημβρίας της αυτής ημέρας, ως πρώτη προσφορά διορίζεται η κάτωθεν σημειωμένη μικροτέρα τιμή. Ταύτα ειδοποιούμενοι προσκαλούμεν τους όσι επιθυμούν, να παρευρεθώσιν εις τον ρηθέντα τόπον και χρόνον διά να πλειστηριάσωσιν. Η παρούσα μετά του παραρτωμένου καταλόγου θέλει καταχωρηθεί άπαξ εις μίαν των εφημερίδων της πρωτευούσης του κράτους.
Εν Λαμία την 23 Σεπτεμβρίου 1838.
Ο Ειρηνοδίκης ως Συμβολαιογράφος
Βασίλειος Δ. Περραιβός.


τιμή κατά την εκτίμησιν
τιμή ήτις θέλει χρησιμεύσει ως πρώτη προσφορά

Δρ.
Λ.
Δρ.
Λ.
1 σεντούκη (κιβώτιον) πράσινον παλαιόν
5
50
2

3 υποκάμισα μεταξωτά ανά δρ. 17 το έν
51

25

1 έτερον άραπτον ανά δρ. 15
15

5

2 εσώβρακα όμοια ραμένα ανά δρ. 5
10

5

2 προσκεφαλοσένδονα όμοια ανά δραχ. 4
8

4

1 έν σενδόνιον μεταξωτόν ανά δραχμάς 8
8

4

1 έν σενδόνιον πάνινον μέ κόκκινες αράδες
7

2

1 έν αντερί ουλημιγά με χρυσά ουλούκια
20

8

1 έν υποκάμισον λινόν του λουτρού
6


2
90
3 τρία πισκήρια λινά όμοια ανά δραχ. 3 λ.30
9
90
2

1 έν αγιασματάκι
2

1

1 έν αγιασλίκι
1
50

50
1 μία χερέμπολια άσπρη μεταξωτή
1
50


1 μία ήμισυ πήχη χωμαΐ
1


50
1 πήχη χακίρη
1


50
2 ρούπια στόφα χρυσή
2
50
1

14 δεκατεσσαρα κεντητά μανδύλια με χρυσά ανά 5
70

30

3 τζεβρέδες όμοιοι ανά 3 δραχ.
9

2
50
8 οκτώ βρακοζόνες ομοίως κεντιτές ανά 3 λ. 25
26

10

1 ένας ομούς μαχραμάς ομοίως
2

1

1 είς μποχτζάς στόφα
10

4

1 έτερος σταμπόλ σαλί
3

1

1 έτερος τζιτάνιος κοντότερος
1
50
1

1 έτερον τζιτάνιον
1
40
1

6 κομάτια μιτζάνη δράμια έως 20 δραχ.
3

1

μετάξιον πολίτικον δύο κομμάτια μικρά έως δρ. 8
1
50
1

μετάξι άσπρον δύο κομμάτια και νέμα δύο τρία υποκάμισα
9

3

8 οκτώ πήχες σ ρίτι παλαιό χρυσό
2


50
1 σιτζαπόγουνα και μία συντοαποκλή,
23

14

η μέν γούνα έχει
4
25

12
η δε συντζοπογλιά
12

7

1 υποκάμισον χωμαΐ παλαιόν
15

7

2 δύο τζερτζέφια πάνινα το έν με γαλάζαις αράδες
10

4

1 έν δακτυλίδιον με πέτραν άσπρη μάλαγμα
8

3

1 έτερον όμοιον με πέτραν κόκκινην
12

5

1 έτερον μάλαγμα σαϊλάνη
6

2

1 μίαν βούλαν με πέτραν γραμμένην
8

3

1 όμοιαν με πέτραν άσπρην
5

1
50
1 έτι μίαν βούλαν ασιμένια μετοστάτη
4

1
80
1 έτι μίαν ασημένια με πέτραν σκουλαρήκια καπνισμένα
3

1

1 σταυρός καπνισμένος
4
25
2

δύο ήμισυ σκουλαρήκια ζευγάρια έν και μισό
3

1

1 μία ζυγή θυλίκια μικρά ασημένια χρυσομένα δράμια 51/2
3
30
2

13 ζάρφια ασημένια δράμια 107 ανάλ, 50
53
50
22

2 χαλιμαλιά ασημένια μικρά δρ.21 ανάλ. 40
8
40
3
40
2 δύω χουλιάρια ασημένια ματζουνιού δράμ. 11 ανά λεπτά 50
5
50
2

1 ζευγάρι θυλικια σετάφη
1


50
1 έν τάσιον ασημένιον κομπούραν δράμ 20 λεπτά 20
4

2

μαργαριτάρι δραμ. 51/2 ψιλόν ανά δραχ 20
105

1
50
20 δράμια λολάκι ανά λεπτά 10
2

60

25 δράμια ασιμοτσακίσματα ανά λεπτά 20
5

1

χάντραις διάφοραις πέτρα ταμπακάλους μία οτράδας δράμια 10 ανά λ.10
1

2

1 σακολίτζα λαχούρη με πούλες

50

50
1 μία φέρμελης παλαιόν ρούχον
3


25
1 ένας παλαιός μποχτζιάς.

25
1

1 παλαιόν στρώμα12
2 έτι δύο όμοια παλαιά
2

1

1 μακάτι πάνινον
3

1

1 μία παπλωματοκαρδιά
2
25
1
25
3 παλαιοί μποχτζάδαις
2

1

1 έν γελέκιον πάνινον παλαιόν λ.25
3

1

2 έτεροι μποχτζάδες μικροί παλαιοί ανά λ.25

25

12
1 μία οκά νέμα βαμβακερόν

50

12
2 κομμάτια σαμούρι
4

2

1 έν σοφρά πισκέρι
2

1

ζευγάρι σκάλες σέλας πρότζινες οκαδ. 2 δρ. 15
4

1
50
59 οκαδ. και δραμ. 100 χάλκομα εις διάφορα είδη σαχάνια, καπάκια, γκιούμια, ταψιά 3 και έν καζανάκι λίχνους και λοιπά ανά δραχ. 5
20

7
80
2 δύο χαβάνια πρόντσινα με τα χέρια των ανά 4 δρ.
295

185


8

3
50
1 χαβανόχερον μοναχό
1


50
4 τέσσαρα σαμτάνια οκά 1 μπρότζες
4

1
50
5 πέντε σούβλαις σιδηρέναις η μία μεγάλη πολύ
4

1
50
3 μάσιαις σιδερένιαις
1
25

50
3 σιδεροστιαίς
2
50
4

1 ξίστρα και μία σκεπαρνιά σιδηρά
2


50
3 τρία τσικούρια και έν σκεπάρνι
4

1
50
2 μάνταλα σιδηρά
2

1

1 σοφρά σκαμνί όμοιον
1


50
1 παλαοστάτηρον
5

2

1 κλαδευτήριον όμοιον

30

10
1 έτι μία σούβλα

50

25
2 τριχαίς παλαιαί
1


50
2 δύο τζεγγέλια ένα σφυρί έν τσιμοκλούκι έν τιγάνη του καφφέ σιδηρούν δύω καιροψάλιδα.
2

1

1 ταμουτζάνα του κρασιού μεγάλη
3

1

7 οκάδες καπνός ανά λεπτά 50
3
50
1
50
4 τέσσαρα μεντέρια γεμάτα μαλί
65

20

2 στρώματα παλαιά γεμάτα μαλιά ουδ. 35
20

10

3 τρία προσκέφαλα γεμάτα
3
50
1
50
3 τρία άδεια παλαιά
1
25
1

1 μία γιάμπολη καινούρια
15

6

1 έν κελήμι καινούριον
5

2

3 παπλόματα
45

15

10 δέκα πιάτα μεγάλα
5

2

1 κεσές γιάλινος με το καπάκι του
3

1

1 μαστραπάς γιάλινος

80

40
2 δύο σεντούκια παλαιά
6

2

1 έτι ένα καζάνη χάλκινον οκάδ. επτά πρός δραχμάς 5
37
50
14


1191
75
568
28
[Πηγή: Εφημερίδα «ΑΘΗΝΑ», φύλλο 565/6-10-1838, σελίδα 4.]

Γλωσσάριο όρων:
-αντερί ουλημιγά: η ορθή διατύπωση είναι αντερί ουλεμά. Αντερί (τουρκ. entari ή anteri): εσωτερικό ιερατικό ένδυμα που φοριέται κάτω από το ράσο. Ουλεμάς (τουρκ. Ulema): σοφός, εγγράμματος, νομοδιδάσκαλος, κυρίως ο διδάκτορας της θεολογίας και της νομικής του Ισλαμισμού (βλέπε και Ulama).
-γιάμπολη (ιταλ. ciambella): σκέπασμα κρεββατιού υφασμένο από ντόπιο μαλλί σε σπιτικό αργαλειό.
-ζάρφι (τουρκ. zarf): η μεταλλική θήκη που περιβάλλει το τούρκικο φλιτζάνι χωρίς χερούλι. Εξυπηρετεί να μην καίγονται τα δάχτυλα, όταν είναι πολύ ζεστός ο καφές.
-κεσές (τουρκ. kâse).
-κουροψάλιδα: τα ψαλίδια για το κούρεμα των αιγοπροβάτων.
-λαχούρι (τουρκ. lahuri).
-μάλαγμα=μάλαμα.
-μάσια (τουρκ. maşa): η τσιμπίδα για τα κάρβουνα (αρχ. ελλ. πυράγρα).
-μαστραπάς (τουρκ. maşrapa).
-μαχραμάς (τουρκ. mahrama): πετσέτα, μαντήλι.
-μιντέρι (τουρκ. minder): είδος χαμηλού καναπέ.
-μποχτζάς (τουρκ. bohça): σάλι ή τσεμπέρι.
-πισκίρι (τουρκ. peşkir): η πετσέτα προσώπου, το μαντήλι.
-ρούπι (τουρκ. rubu ή rub): μονάδα μέτρησης. Το τέταρτον ή το έν όγδοο του πήχεως.
-σαμντάνι (τουρκ. şamdan): το κηροπήγιο.
-σαμούρι (τουρκ. samur): η ζιμπελίνα  και η γούνα της.
-σιτζαπόγουνα, συντοαποκλή, συντζοπογλιά: πιθανώς έχουν την ίδια ρίζα που προέρχεται από το seccade=χαλί.
-σκηπάνιον (ομηρική λέξη, Ιλιάς Ω, στχ. 247): το μικρό σκήπτρο
-στατήρας: το καντάρι.
-στόφα (ιταλ. stoffa).
-τσεβρές (τουρκ. çevre): χρυσοκέντητο μαντήλι.
-τζερτζέφι ή τσαρτσάφι (τουρκ. çarçaf, γαλλ. tcharchaf): κάλυμμα παπλώματος, πέπλο, σεντόνι.
-χαβάνι (τουρκ. havan).
-χαλιμαλιά=χαϊμαλιά.
-χερέμπολια: μπόλια.
Πηγές γλωσσαρίου:
α. Διαδίκτυο.
β. Κουκκίδης Κωνσταντίνος, Λεξιλόγιον ελληνικών λέξεων παραγομένων εκ της τουρκικής, Ανάτυπον εκ του 24ου και 25ου τόμου του Αρχείου του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, Αθήναι 1960.
γ. Alessio da Somavera, Tesoro della lingua greca-volgare ed italiana, Paris 1709.

*Ευχαριστούμε τον αγαπητό φίλο αρχαιολόγο και συντηρητή έργων τέχνης κ.Πέτρο Μεχτίδη για την υπόδειξη των φύλλων της εφημερίδας.ΠΗΓΗ
Εφημερίδα «ΑΘΗΝΑ».