ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήρης Γ. Αλεξόπουλος.

Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2018

Συμφωνητικό ετήσιας εκμίσθωσης γης στο Σταυρό Φθιώτιδας


Από το οικογενειακό μας αρχείο δημοσιεύεται εδώ συμφωνητικό ετήσιας εκμίσθωσης γης (από 1ης Φεβρουαρίου 1939 έως 31ης Ιανουαρίου 1940) για καλλιέργεια σίτου (Εικ.1) στο Σταυρό Φθιώτιδας. Το συμφωνητικό υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη της γης Γεώργιο Χρ. Πανόπουλο και τον εκμισθωτή Δημήτριο Αθ. Γκέκα (Εικ.2).
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, ο Γεώργιος Χρ. Πανόπουλος εκμίσθωσε έναν ψήφο γης (εκατό στρέμματα) για καλλιέργεια σιτηρών στον Δημήτριο Αθ. Γκέκα. Το ποσό του μισθώματος συμφωνήθηκε να είναι εννιακόσιες οκάδες σίτου, το οποίο θα παραδοθεί στον ιδιοκτήτη την ημέρα του αλωνισμού.
Από άλλο έγγραφο του αρχείου μας με σφραγίδα της Αγορανομικής υπηρεσίας προκύπτει ότι ο Δημήτριος Αθ. Γκέκας τον Ιούνιο του 1940 παρήγαγε έξι χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα δύο οκάδες σίτου (Εικ.3).
Το κείμενο του συμφωνητικού εκμίσθωσης έχει ως εξής:

«Συμφωνητικόν
Αφ’ ενός ο Γεώργιος Χρ. Πανόπουλος και αφ’ ετέρου /
ο Δημήτριος Γκέκας συνεφώνησαν και παρεδέχ-/
θησαν τα εξής. Ο πρώτος έχων εις την κατοχήν /
και κυριότητά του, ένα <1> ψήφον εξ εκατόν /
<100> στρεμμάτων γαιών εν τω χωρίω Σταυρός <τέως /
Μπεκή> του Δήμου Λαμιέων εκμισθοί, τούτον πρός /
τον Δημήτριος Γκέκαν υπό τους εξής όρους /
και υποχρεώσεις, άς αποδέχεται ο μισθωτής Δημή-/
τριος Γκέκας         ήτοι-/
1) Τάς καλλιεργησίμους γαίας της ψήφου ταύτης εκτός /
της βοσκής <λειβαδίου> αρχομένης της μισθώσεως από /
1ης Φεβρουαρίου 1939 και ληγούσης την 31 Ιανουαρίου /
1940 ήτοι επί έν έτος.- /
2) Ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώση το μίσθιον /
τούτο πρός τον Γεώργιον Χρ. Πανόπουλον, άνευ προειδο- /
ποιήσεώς τινός δικαιουμένου μόνον του μισθωτού να /
θερίση και συλλέξη τα σιτηρά δι’ ιδίων εξόδων κατά /
τον μήνα Ιούνιον 1940.- /
3) ως ολικόν μίσθωμα της ψήφου ταύτης ωρίσθη /
το ποσόν των εννεακοσίων <900> οκάδων σίτου /
εκ του παραχθησομένου εκ των γαιών της ψήφου /
της παρούσης μισθώσεως, υποχρεουμένου του μισθωτού /
εις την παράδοσιν του συμφωνηθέντος σίτου την /
ημέραν του αλωνισμού, ήτοι εντός του μηνός Ιουνίου /
1940, εις τον ιδιοκτήτην του μισθίου Γεώργ. Χρ. /
Πανόπουλον.-
4) Ο μισθωτής Δημήτριος Γκέκας εξουδενός λόγου /
ή αιτίαν δύναται να ζητήση την μείωσιν ή /
ν’ αρνηθή την παράδοσιν του συμφωνηθέντος /
σίτου και /
5) Διά του παρόντος ο Δημήτριος Γκέκας /
δηλοί, ότι παραιτείται παντός κολληγικού /
δικαιώματος εκ της ψήφου ταύτης, τόσον εκ των /
άχρι τούδε υφισταμένων αγροτικών νόμων, /
όσον και νύν των μελλόντων τοιούτων, όσον αφορά /
το συμφωνηθέν εμπρόσθεν μίσθωμα, ει και /
διά τον χρόνο της μισθώσεως.- /
Εν Λαμία τη 14 Ιανουαρίου 1939 /
          Οι συμβαλλόμενοιΕΙΚΟΝΕΣ


α.

β.

Εικ.1αβ. Το Συμφωνητικό εκμίσθωσης.


 Εικ.2. Ο Δημήτριος Αθ. Γκέκας.
Εικ.3. Απόδειξη παραλαβής δήλωσης παραγωγής σίτου.
ΠΗΓΗ
Οικογενειακό αρχείο Σωτήρη Γ. Αλεξόπουλου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου